W małej odległości od mojego bloku, na niewielkim terenie zielonym, ktoś postawił ule z pszczołami. Jestem uczulona na jad pszczeli, podobnie moja mała córka. Boję się przechodzić w okolicy, gdyż w gorące dni pszczoły bywają agresywne. Czy legalne jest stawianie pasiek w mieście – pyta pani Klaudia.
Przepisy prawne nie odnoszą się wprost do takich sytuacji. Wiele kwestii związanych z pszczelarstwem regulują przepisy kodeksu cywilnego (zwłaszcza te dotyczące prawa sąsiedzkiego) oraz kodeks dobrej praktyki produkcyjnej w pszczelarstwie, opracowany przez Polski Związek Pszczelarski. Jednak w przypadku pasiek miejskich najważniejsze są regulacje prawa miejscowego.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakazuje radom gmin, by – po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego – w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy ustalały zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. Zgodnie z klasyfikacją Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt i ustawą o ochronie zwierząt pszczoły zaliczane są do zwierząt gospodarskich.
Samorządy sprawy pszczół regulują różnorodnie. W Gdańsku zakazane jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańsk na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej. W Warszawie zmieniony kilka lat temu regulamin zalegalizował miejskie pasieki. Przedtem pszczoły traktowano tak samo jak zwierzęta gospodarskie, takie jak świnie lub kozy. Obecnie ule mogą stać w odległości 10 m od granicy nieruchomości lub drogi, a nawet w mniejszej, jeśli właściciel tej nieruchomości wyrazi zgodę. A jeśli pasieka usytuowana jest na dachu budynku, musi być w odległości przynajmniej 10 m od okien. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich w mieście nie może być też uciążliwe dla mieszkańców. Ponadto Związek Pszczelarski zaleca, by miejskie ule były ogrodzone i oznaczone tablicą z ostrzegawczym napisem: „Uwaga – pszczoły! Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”. A od szkół, przychodni, domów opieki i podobnych obiektów użyteczności publicznej odległość powinna wynosić przynajmniej 150 m. Poza tym pszczoły miejskie muszą charakteryzować się obniżoną agresywnością wobec otoczenia.
Podstawa prawna
Art. 4 ust. 2 pkt 7 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399).