W poszczególnych krajach dowody różnią się oczywiście między sobą rodzajem interfejsu, zakresem danych identyfikacyjnych umieszczanych na dowodzie oraz podstawowym zakresem funkcjonalności. Faktem jest jednak, iż elektroniczny dowód osobisty staje się unijnym standardem w zakresie podstawowych dokumentów identyfikacyjnych, niezbędnych obywatelom do bezpiecznego korzystania z usług e-administracji.
Według bardzo miarodajnego wskaźnika DESI (ang. Digital Economy and Society Index), opracowywanego przez Komisję Europejską w celu oceny postępów krajów EU w zakresie gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, Polska wśród państw członkowskich zajmuje odległe 23. miejsce. Podobnie wygląda sytuacja w zakresie polskiej e-administracji, na co wskazywał m.in. ostatni raport ONZ.