Osoby czy firmy, którym sąd nakazał zapłacić trzykrotność wynagrodzenia za naruszenie praw autorskich, mogą domagać się wznowienia postępowania.
Jednym z najczęściej podnoszonych żądań w sprawach o naruszenie praw autorskich była do niedawna zapłata trzykrotności należnego wynagrodzenia. Jeśli sklep przestawał płacić organizacjom zbiorowego zarządzania opłatę licencyjną za odtwarzanie muzyki, te w pozwie domagały się zapłaty trzykrotnej stawki wynikającej z tabeli wynagrodzeń. Gdy firma posiadająca prawa do mapy internetowej znajdywała jej fragment na czyjejś stronie – żądała trzykrotnej stawki ze swego cennika. Pozwalał na to art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 ze zm.) dający prawo do takiej ryczałtowej formy odszkodowania w sytuacji zawinionego naruszenia. Co istotne, wina naruszyciela mogła być zarówno umyślna, jak i nieumyślna.
Sytuacja zmieniła się 23 czerwca 2015 r., kiedy Trybunał Konstytucyjny uznał przepis o zapłacie trzykrotnego wynagrodzenia za niekonstytucyjny (sygn. akt SK 32/14). Od momentu opublikowania wyroku w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 932) sądy nie mogą już orzekać na jego podstawie. To jednak nie wszystko – osoby czy firmy, wobec których już zapadły wyroki nakazujące zapłatę, mają prawo domagać się wznowienia postępowania na podstawie art. 4011 kodeksu postępowania cywilnego. Czasu na to nie ma zbyt wiele: zgodnie z art. 407 par. 2 można to zrobić w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie wyroku TK. Nastąpiło to 1 lipca, tak więc skargę o wznowienie należy wnieść do 1 października.