Jedna ustawa pozwoli na sprawniejszą budowę dróg, lotnisk, gazociągów, wałów i sieci energetycznych za pieniądze UE w nowej perspektywie finansowej
Nowa ustawa ułatwi budowę dróg krajowych i lotnisk / Dziennik Gazeta Prawna
Brak odrębnych regulacji prawnych dla inwestycji transportowych związanych z bezpieczeństwem energetycznym czy przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym opóźniał albo nieraz uniemożliwiał terminowe ich wybudowanie i oddanie do użytkowania. Problem ten stał się szczególnie widoczny z chwilą rozpoczęcia wielu procesów inwestycyjno-budowlanych finansowanych z funduszy UE. Aby go rozwiązać, rząd tworzył wiele specustaw dedykowanych zwykle jednej z tych inwestycji, np. drogom, wałom, Euro 2012.
Reklama

Reklama
– Wyciągnęliśmy lekcję z tej historii. Potrzebne są takie rozwiązania, które pozwolą jak najszybciej rozpocząć procesy inwestycyjne w ramach nowej perspektywy unijnej 2014–2020, które przecież polepszają jakość życia – mówi Marek Wójcik, wiceminister administracji i cyfryzacji.
Dlatego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) przygotowało projekt nowelizacji ustawy o strategicznych inwestycjach celu publicznego.
Zahamować chaos
– Celem proponowanej ustawy jest integracja procedur przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji celu publicznego. Projekt podtrzymuje sprawdzone rozwiązania obowiązujących specustaw – wyjaśnia Piotr Popa z MIiR.
Zakresem proponowanej regulacji zostanie objęta faza lokalizacji inwestycji, pozyskania praw do nieruchomości, a także procesu budowlanego. – Projekt przewiduje integrację rozstrzygnięć inwestycyjnych w ramach jednej decyzji, której zakres przedmiotowy będzie analogiczny do obecnie funkcjonującej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – mówi Piotr Popa.
Dodaje, że jednocześnie inwestorzy będą mieli możliwość wystąpienia o wydanie osobnych decyzji dla lokalizacji i wywłaszczenia oraz pozwolenia na budowę. Zachowane zostaną preferencje w sferze prawa materialnego: z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych, wycinki drzew i krzewów, zajęcia terenów wód płynących oraz terenów rodzinnych ogrodów działkowych.
– Jednak zapisy te zapewniają poszanowanie własności – zapewnia Marek Wójcik.
– Ustawa podtrzyma również specjalne regulacje proceduralne, wprowadzające terminy na wydanie rozstrzygnięć przez organy administracji publicznej, a także ograniczające terminy na skierowanie środków zaskarżenia od tych rozstrzygnięć – dodaje Piotr Popa.
Ponadto projektowana regulacja w miejsce ogólnego wyłączenia stosowania przepisów o planowaniu przestrzennym w istniejących specustawach wprowadza klauzulę zezwalającą na przygotowanie i realizację inwestycji wbrew ustaleniom miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie wprowadza obowiązek dostosowania i brzmienia planów miejscowych (oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminie) do uwarunkowań wynikających ze zrealizowanej inwestycji.
Analiza trwa
Zainteresowane strony właśnie analizują projekt. – Regulacje prawne pozwalające na udrożnienie budowy linii energetycznych i modernizację dotychczasowych są niezbędne. Teraz postępowania ciągną się latami, wpływając negatywnie na bezpieczeństwo energetyczne poszczególnych obszarów oraz na ich rozwój gospodarczy – komentuje Alina Geniusz-Siuchnińska, rzecznik prasowy Energa-Operator SA.
Na razie jednak wstrzymuje się od oceny projektu. Mniej powściągliwi są samorządowcy. – Oczekujemy takich rozwiązań, które pozwolą przyspieszyć inwestycje. Uproszczenie procedur spowoduje, że będziemy mogli działać sprawniej, szybciej i taniej – uważa Wadim Tyszkiewicz, prezydent Nowej Soli.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy w trakcie konsultacji