Strażak Jan C. nie otrzymał dodatku motywacyjnego. Pełni funkcję przewodniczącego związku zawodowego. Czy przełożony, ustalając prawo strażaka do tego dodatku, nie powinien uwzględnić wykonywanej przez niego działalności związkowej?
Nie. Nie musi uwzględniać tej działalności, ponieważ wykonywanie zadań w ramach aktywności związkowej nie jest przesłanką do przyznania dodatku motywacyjnego. Działalność związkowa nie ma bowiem bezpośredniego wpływu na wykonywanie zadań służbowych. Strażak związkowiec nie może się domagać, aby jego działalność związkowa była traktowana w taki sam sposób, jak wykonywanie zadań służbowych związanych np. z ratowaniem ludzkiego życia. Tak też orzekł NSA w wyroku z 17 lutego 2015 r. (sygn. akt I OSK 1600/13, www.orzeczenia.nsa.gov.pl).
Zgodnie z par. 6 ust. 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej, strażakowi może być przyznany na czas określony ustalany kwotowo dodatek motywacyjny w wysokości do 30 proc. najniższego uposażenia. Przysługuje on za:
- wykonywanie zadań służbowych wykraczających poza zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku;
- szczególną dbałość o powierzone mienie;
- posiadanie wykształcenia ogólnego lub specjalistycznego, kwalifikacji pożarniczych lub przeszkolenia specjalistycznego wykraczającego poza wymagania określone w odrębnych przepisach dla zajmowanego stanowiska służbowego w jednostce organizacyjnej PSP, w której strażak pełni służbę;
- wykonywanie zadań ratowniczych oraz pomocy humanitarnej poza granicami państwa;
- wykonywanie czynności kontrolnych w podległych, podporządkowanych i nadzorowanych jednostkach organizacyjnych PSP;
- szkolenie i opiekę nad psem wykorzystywanym w grupach specjalistycznych;
- udział w akcjach ratowniczych o dużym obciążeniu psychofizycznym;
- prowadzenie szkoleń specjalistycznych dla strażaków PSP;
- prowadzenie szkoleń dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej.
Jak podkreślił NSA, dodatek motywacyjny może być przyznany tylko wówczas, gdy strażak wykonuje wskazane w par. 6 ust. 2 rozporządzenia czynności na polecenie przełożonego. Zdaniem NSA dodatek jest przydzielany wówczas, gdy przełożony powierzy wykonywanie określonych obowiązków strażakowi, a więc stanowi swego rodzaju gratyfikację za specjalne umiejętności lub szczególne działania, które wiążą się z wykonywanymi zadaniami służbowymi. Natomiast za ponadnormatywne, wyjątkowe wykonywanie dodatkowych zadań strażakowi może zostać przyznana nagroda określona w art. 95a ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
Podstawa prawna
Par. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. nr 37, poz. 212 ze. zm.).