TEZA: Również przy zamówieniach publicznych na mniejszą skalę instytucja zamawiająca nie może odrzucić oferty z przyczyn, które nie wynikają z ogłoszenia o przetargu. W tych bowiem przypadkach, w których nie mają zastosowania przepisy stosownej dyrektywy, należy się odwołać do traktatu o UE.
Sprawa C 278/14 SC Enterprise Focused Solutions SRL przeciw Spitalul Judeean de Urgenă w Alba Iulia, WYROK TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ z 16 kwietnia 2015 r.
STAN FAKTYCZNY
Trybunał rozpatrywał pytanie związane ze sporem między SC Enterprise Focused Solutions SRL a okręgowym szpitalem w Alba Iulia, który odrzucił ofertę firmy w ramach zamówienia publicznego.
Szpital w 2013 r. ogłosił w internecie przetarg w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę systemów informatycznych i sprzętu komputerowego. Szacunkowa wartość zamówienia wynosiła równowartość 58 600 euro.
W dokumentacji przetargowej wskazano, że procesor powinien odpowiadać „przynajmniej Intel Core i5 3,2 GHz lub równoważnemu”. Oferta przedstawiona przez firmę zawierała inny procesor z częstotliwością standardową 3,6 GHz i częstotliwością turbo 3,9 GHz. Jednak została odrzucona ze względu na brak zgodności ze specyfikacją techniczną zamówienia. Szpital zorientował się bowiem, że procesory, jakie pierwotnie wskazał w zamówieniu, nie są już produkowane, chociaż są dostępne w sprzedaży. Produkowane są natomiast inne, których wydajność jest wyższa niż tych, jakie zaproponowała SC Enterprise Focused Solutions SRL. Z tego też względu oferta została uznana za niezgodną ze specyfikacją zamówienia.
Oferent odwołał się od tej decyzji, wskazując, że wydajność proponowanego przez niego procesora jest wyższa niż wymagana przez zamawiajacego w specyfikacji zamówienia. Odwołanie oddalono, firma skierowała sprawę do sądu.
Ten zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/18/WE z 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane (Dz.Urz. UE z 2004 r. L 134, s. 114), dostawy i usługi odnoszą się tylko do produktów będących nadal w produkcji, czy również do produktów będących nadal na rynku, ale których produkcja się zakończyła.
UZASADNIENIE
Trybunał zaznaczył, że przepisy dyrektywy 2004/18 mają zastosowanie wyłącznie do zamówień, których określona wartość przekracza 200 tys. euro. W tym przypadku wartość zamówienia była niższa.
Jednak – jak dodał TSUE – udzielanie zamówień publicznych, które nie są objęte zakresem dyrektywy 2004/18/WE, podlega podstawowym i ogólnym zasadom traktatu o Unii Europejskiej, w szczególności zasadzie równego traktowania i niedyskryminacji z uwagi na przynależność państwową, a także zasadzie przejrzystości, o ile zamówienie posiada znaczenie transgraniczne.
Tak więc chociaż dyrektywa 2004/18 nie ma zastosowania do przetargu, którego wartość nie sięga określonego progu, to – jak zaznaczył trybunał – w ramach przetargu publicznego nieobjętego zakresem tej dyrektywy, lecz mającego znaczenie transgraniczne – obowiązują zapisane w traktacie zasady równego traktowania i niedyskryminacji. Instytucja zamawiająca nie może odrzucić oferty spełniającej wymogi ogłoszenia o zamówieniu, wskazując podstawy, które nie zostały w tym ogłoszeniu przewidziane. I nie ma znaczenia, czy element, do którego odwołuje się specyfikacja, jest nadal produkowany lub dostępny na rynku.