Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra skarbu państwa.

Celem nowych regulacji wprowadzonych do projektu nowelizacji ustawy jest wyeliminowanie utrudnień w funkcjonowaniu Prokuratorii Generalnej (PG) Skarbu Państwa oraz zmniejszenie obciążania Prokuratorii sprawami mniejszej wagi. Prokuratoria została bowiem utworzona do ochrony ważnych praw i interesów Skarbu Państwa i w jej gestii pozostaje prowadzenie takich właśnie - skomplikowanych i precedensowych - spraw.

Zmiana zasad i trybu przekazywania sprawy (grupy spraw) przez Prokuratorię do prowadzenia podmiotom reprezentującym Skarb Państwa. Ma to dotyczyć określonych spraw rutynowych lub takich, które mają ustabilizowaną linię orzeczniczą. Stanowisko PG dotyczące przekazania sprawy/spraw będzie wiążące dla podmiotu reprezentującego Skarb Państwa, gdy wartość przedmiotu sporu nie przewyższa 300.000 zł.

Jednocześnie przewidziano wyjątek od ww. reguły - wiążący dla Prokuratorii będzie wniosek o przekazanie sprawy złożony przez prezesa Rady Ministrów lub ministra Skarbu Państwa w zakresie jego właściwości.

Wprowadzono ponadto limit kwotowy - Prokuratoria Generalna nie będzie przekazywała sprawy/grupy spraw, gdy wartość przedmiotu sprawy przewyższa kwotę 10 mln zł. Wprowadzenie ww. limitu jest uzasadnione racjonalnym interesem państwowym, ponieważ skutki finansowe ewentualnych przegranych mogłyby wywierać negatywny wpływ i powodować obciążenie dla budżetu państwa.

Wzmocniono mechanizmy gwarantujące unikanie konfliktu interesów w ramach prowadzonego przez Prokuratorię zastępstwa procesowego oraz podejmowania przez radców PG dodatkowych zajęć zarobkowych. Zobowiązano radców/starszych radców PG do przestrzegania zasad etyki wykonywania zawodu.

Konieczność uzyskania pisemnej zgody prezesa Prokuratorii Generalnej na podjęcie przez radcę dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego.

Usprawnienie procedur związanych z prowadzeniem postępowania dyscyplinarnego wobec radców i starszych radców PG.

Najistotniejsze zmiany dotyczą m.in.: wydłużenia do 3 miesięcy okresu na przeprowadzenie przez rzecznika dyscyplinarnego postępowania wyjaśniającego, określenia okresu karalności przewinień dyscyplinarnych czy obowiązku przekazywania prezesowi PG informacji o rozstrzygnięciach podjętych przez rzecznika lub komisję dyscyplinarną.

Uelastycznienie polityki kadrowej Prokuratorii Generalnej poprzez:

  • możliwość zatrudnienia na stanowisku radcy osoby podejmującej po raz pierwszy pracę. Będzie to wówczas umowa na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata. Po tym okresie osoba ta może zostać mianowana przez prezesa PG na radcę,
  • wprowadzenie stanowiska asystenta radcy PG. Będą to pracownicy wspomagający radców i starszych radców w czynnościach przygotowawczych do prowadzenia postępowań przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi. Na stanowiskach asystentów będą zatrudniani absolwenci prawa.

Doprecyzowanie obowiązków związanych z ograniczeniem prowadzenia działalności gospodarczej przez kierownictwo Prokuratorii Generalnej.
Jednoznacznie wskazano, że zarówno prezes, jak i wiceprezesi Prokuratorii podlegają wszystkim rygorom wynikającym z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i składają oświadczenia o stanie majątkowym.

Umożliwienie Prokuratorii Generalnej wykonywania zastępstwa procesowego niektórych rodzajów państwowych osób prawnych (np. państwowe uczelnie wyższe, muzea, państwowe instytuty badawcze) na polecenie Prezesa Rady Ministrów.

Rozwiązanie to służy wsparciu części państwowych osób prawnych (w szczególnie uzasadnionych przypadkach), konieczności ochrony innych istotnych praw i interesów dotyczących mienia państwowego, które nie należą do Skarbu Państwa.