Nowela ma wyeliminować problemy w działalności Prokuratorii, które wynikają z zapisów obecnie obowiązującego prawa.

Według danych Prokuratorii Generalnej, na które powołują się autorzy projektu, po wejściu w życie nowelizacji ustawy dokonanej w marcu 2009 r., nastąpił znaczny wzrost liczby nowych spraw, w których zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonuje właśnie Prokuratoria Generalna. "Jednakże z danych szacunkowych wynika, że znaczący udział nowych spraw to tzw. sprawy rutynowe tj. sprawy o małej istotności i ryzyku z punktu widzenia ochrony praw i interesów Skarbu Państwa, sprawy jednorodne lub o stabilnej linii orzeczniczej. Wśród spraw wpływających corocznie do Prokuratorii Generalnej sprawy te stanowią ok. 40 proc. wszystkich nowych spraw" - czytamy w uzasadnieniu.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przeprowadziła w 2012 r. kontrolę tego, jak realizowane są zadania Prokuratorii. Ustalono wówczas, że angażowanie jej do rutynowych spraw nie spełnia zakładanego celu jej utworzenia, czyli reprezentowania Skarbu Państwa w najważniejszych i najtrudniejszych sprawach. W efekcie wysoko wyspecjalizowani i opłacani specjaliści - radcy Prokuratorii Generalnej - zajmują się sprawami rutynowymi, podczas gdy podmioty, w imieniu których występują, posiadają własne służby prawne, zdolne do prowadzenia tych postępowań.

Nowelizacja zakłada więc, że Prokuratoria będzie mogła - z własnej inicjatywy lub na wniosek podmiotu reprezentującego Skarb Państwa - przekazać sprawę lub grupę spraw do prowadzenia podmiotowi reprezentującemu Skarb Państwa. Jednocześnie nie będzie możliwości przekazania spraw istotnych dla Skarbu Państwa, a jednocześnie skomplikowanych i precedensowych - tymi ma się zajmować Prokuratoria. Prokuratoria nie będzie mogła też przekazać sprawy, jeśli jej przedmiot przekracza 10 mln zł. Wniosek o przekazanie sprawy będzie mógł też złożyć szef rządu lub minister skarbu - taki wniosek będzie dla Prokuratorii wiążący, niezależnie od istotności sprawy.

Pozostałe przepisy nowelizacji doprecyzowują mechanizmy rozliczenia kosztów wynikających z zastępstwa procesowego wykonywanego przez Prokuratorię oraz zasady polityki kadrowej Prokuratorii.