Związek wnosi o jednoznaczne przesądzenie, że auta, których termin przechowywania upłynął do 11 czerwca 2009 roku, przechodzą na własność Skarbu Państwa. Tym samym to on – reprezentowany przez naczelnika urzędu skarbowego – będzie ponosił koszty ich garażowania. Samorządowcy domagają się również, by w ustawie o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) znalazł się zapis, który zobliguje właścicieli powypadkowych pojazdów do pokrywania rzeczywistych kosztów ich usuwania z drogi (obecnie uiszczają tylko kwotę wynikającą z ustawy).
Postulatami ZPP zajął się Senat, który już pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o ruchu drogowym (rozpatrzy go na najbliższym posiedzeniu, które zacznie się jutro). Proponowane przepisy regulują koszty usunięcia lub przechowywania pojazdu powypadkowego lub który uległ awarii. Jeżeli będą one wyższe niż opłata wskazana w ustawie, to właściciel pojazdu – zgodnie z postulatem ZPP – zostanie obowiązany do uiszczenia różnicy.
Ponadto senatorowie dostrzegli konieczność wskazania wprost w ustawie, że Skarb Państwa jest zobowiązany do pokrycia kosztów przechowywania pojazdów, które powstały od 11 czerwca 2009 r. do 4 września 2010 r.
– Taką możliwość wprowadziła już nowelizacja z 2010 r., jednak brakowało w niej wskazania właściwej jednostki organizacyjnej Skarbu Państwa zobowiązanej do wypłaty potrzebnych środków. Stanowi to lukę prawną, która uniemożliwia zadośćuczynienie zobowiązaniu do pokrycia kosztów przechowywania pojazdów – wynika z uzasadnienia do projektu.
Będzie do tego zobligowany właściwy miejscowo naczelnik urzędu skarbowego.
Projektowane regulacje zwolnią również powiaty z obowiązku ponoszenia podatku od środków transportowych oraz zawierania umów ubezpieczenia OC pojazdów, które staną się ich własnością w wyniku orzeczenia przez sąd, ale nie zostaną wprowadzone do ruchu.
– Proponowane przepisy przyczynią się do zminimalizowania nieuzasadnionych kosztów, które w aktualnie obowiązującym stanie prawnym są ponoszone przez powiaty – argumentują pomysłodawcy.