Projekt realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z września 2014 r. oraz wytycznych wskazanych przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z maja 2007 r. w sprawie Bączkowski i inni przeciwko Polsce. Jak podkreślono, potrzeba nowej regulacji wynika też z analiz MAC i sygnałów od organizacji społecznych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

W nowych przepisach chodzi o stworzenie warunków do organizowania i odbywania zgromadzeń, które z jednej strony pozwolą na pełne korzystanie przez obywateli i inne podmioty z konstytucyjnej wolności organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestnictwa w nich, z drugiej zaś zagwarantują ich uczestnikom oraz osobom postronnym bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zapewnią ochronę porządku publicznego oraz wolności i praw innych osób.

Projekt na nowo definiuje zgromadzenie. Będzie to "zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych". Definicja ta nie ogranicza wolności zgromadzeń z uwagi na liczbę jego uczestników.

Obecnie obowiązująca ustawa definiuje pojęcie "zgromadzenia" poprzez kryterium liczebności - było nim "zgrupowanie co najmniej 15 osób". TK uznał takie rozwiązanie za niekonstytucyjne, m.in. z uwagi na brak zagwarantowania mniej licznym zgrupowaniom dostatecznej ochrony ze strony władzy.

Ponadto, zdaniem Trybunału, ustanowienie przesłanki liczebności uczestników nie jest ograniczeniem koniecznym w demokratycznym państwie. Dlatego w projekcie zaproponowano definicję niezawierającą kryterium liczbowego.

Projekt przewiduje trzy tryby zgłaszania zgromadzeń publicznych – zwykły, uproszczony oraz możliwość odbywania zgromadzeń spontanicznych.

W pierwszym przypadku zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia kierowane jest do gminy.

W trybie uproszczonym zgłoszenia należy dokonać do gminnego (miejskiego) centrum zarządzania kryzysowego, najpóźniej na 2 dni przed planowanym terminem jego odbycia, przy czym nie może ono powodować utrudnienia dla ruchu drogowego, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

Projekt wprowadza do polskiego systemu prawnego definicję zgromadzenia spontanicznego, którym jest „zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej”. Tego rodzaju zgromadzenie nie byłoby objęte obowiązkiem uprzedniego złożenia zawiadomienia o zamiarze jego odbycia.

W projekcie wymieniono przesłanki, które prowadziłyby do rozwiązania zgromadzenia spontanicznego przez policję. Chodzi np. o sytuacje, kiedy przebieg zgromadzenia zagraża życiu lub zdrowiu ludzi, albo mieniu w znacznych rozmiarach oraz powoduje poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, a także ruchu drogowego na drogach publicznych.

Ponadto, przejęto rozwiązanie obowiązujące w aktualnej ustawie, zgodnie z którym rada gminy może wyznaczyć miejsca, w których będzie możliwe odbycie zgromadzenia bez jakichkolwiek obowiązków informacyjnych i w każdym czasie. Uczestnicy zgromadzenia zorganizowanego w takim miejscu będą jednak musieli liczyć się z tym, że policja nie będzie czuwała nad niezakłóconym przebiegiem tego zgromadzenia od początku, lecz dopiero od momentu uzyskania zawiadomienia o zaistniałym w jego trakcie zagrożeniu.

Nowa regulacja przewidziała także możliwość składania zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Odformalizowanie sposobu składania zawiadomień ma - według MAC - przyczynić się do przyspieszenia postępowania.

Kolejnym istotnym rozwiązaniem jest wprowadzenie sądowej procedury odwoławczej od decyzji o zakazie zgromadzeń i o rozwiązaniu zgromadzeń. Właściwy w tym zakresie będzie sąd okręgowy w ramach procedury podobnej do procedury wyborczej. Wprowadzenie sądowej kontroli decyzji o zakazie zgromadzenia zapewni - jak przewiduje MAC - efektywną procedurę odwoławczą od decyzji o zakazie zgromadzenia.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Przestanie obowiązywać ustawa z 5 lipca 1990 r., która była wielokrotnie nowelizowana.(PAP)

akw/ par/ malk/