Komornik może naliczyć opłatę osobno od każdego z połączonych postępowań egzekucyjnych – uchwalił Sąd Najwyższy.
Przeciwko spółce jawnej E. mającej od 2012 r. aptekę prowadzonych było osiem spraw egzekucyjnych, wszczętych na podstawie nakazów zapłaty na rzecz jednego wierzyciela. Łączna kwota egzekwowanych długów wynosiła ponad 3,1 mln zł. Od każdego z nakazów zapłaty komornik naliczył koszta procesowe i opłaty, wynoszące od 10 tys. do prawie 21 tys. zł. Łączna suma przekroczyła 97 tys. zł.
Dłużnik – spółka E. – wniosła do sądu o obniżenie tej kwoty. W I instancji uzyskała korzystne orzeczenie – sąd na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 231, poz. 1376 ze zm.) orzekł o obniżeniu opłat stosunkowych do 11,5 tys. zł. Zgodnie z przepisem w sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych komornik pobiera od dłużnika opłatę w wysokości 15 proc. wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.
Rozpatrujący sprawę w II instancji lubelski sąd okręgowy powziął jednak wątpliwości co do tego, w jaki sposób należy ustalać opłaty komornicze. Zadał Sądowi Najwyższemu pytanie prawne, czy w przypadku połączenia przez komornika kilku spraw egzekucyjnych prowadzonych z wniosku tego samego wierzyciela przeciwko temu samemu dłużnikowi komornik pobiera jedną opłatę stosunkową, czy też od każdej sprawy z osobna. Ponadto lubelski sąd skierował drugie pytanie do SN o to, jaka jest maksymalna suma opłat stosunkowych w sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych pobieranych przez komornika od dłużnika, w której wyegzekwowano świadczenie przy zastosowaniu różnych sposobów egzekucji.
Obradując w składzie trzech sędziów, Sąd Najwyższy w odpowiedzi wydał uchwałę, że w razie połączenia przez komornika do łącznego prowadzenia kilku spraw egzekucyjnych wszczętych przez tego samego wierzyciela przeciwko temu samemu dłużnikowi na podstawie różnych tytułów wykonawczych komornik pobiera opłatę egzekucyjną w każdej połączonej sprawie.
Jednak w drugiej części uchwały SN wskazał, że wysokość opłaty pobranej na podstawie art. 49 ust. 1 w sprawie, w której komornik wyegzekwował świadczenie przy zastosowaniu różnych sposobów egzekucji, nie może być wyższa niż 30-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Tym samym opłata stosunkowa od jednej sprawy komorniczej nie może w bieżącym roku przekroczyć 87 514,20 zł.

ORZECZNICTWO

Uchwała Sądu Najwyższego z 13 maja 2015 r., sygn. III CZP 14/15