Andrzej Seremet zwraca uwagę, że zastosowanie dwóch trybów do karania jednego rodzaju czynów powodowałoby zróżnicowanie sytuacji prawnej obywateli. „Proponowane rozwiązanie zwalczania takich samych naruszeń przepisów ruchu drogowego, zakładające równoległe funkcjonowanie w obrocie prawnym postępowania administracyjnego oraz postępowania w sprawach o wykroczenia narusza standardy określone w art. 2 konstytucji” – uważa prokurator generalny.

Również pierwszy prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf zwraca uwagę, że taki dualizm ingeruje w aksjologiczną spójność systemu prawnego, wprowadzając zmiany dowolne i przypadkowe. SN akcentuje także pogorszenie sytuacji obywateli. „Sprawców deliktów określonych w projekcie ustawy pozbawia się prawa do rzetelnego procesu. Przestają oni także być beneficjentem innych zasad procesu karnego stosowanego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, w tym przede wszystkim domniemania niewinności i prawa do obrony” – zwraca uwagę prof. Gersdorf, przypominając, że konsekwencją takiego kroku ustawodawcy byłaby utrata przez SN możliwości kontroli kasacyjnej.

Oceniając projekt, prokurator generalny stwierdził, że zawarte w nim propozycje są wygodniejsze do stosowania przez służby i ułatwiają pozyskiwanie pieniędzy z kar. Wątpliwe jest jednak osiągnięcie rzeczywistej poprawy bezpieczeństwa na drogach. Tym bardziej że nałożenie kary administracyjnej wyklucza jednoczesne stosowanie punktów karnych.

Etap legislacyjny

Projekt po pierwszym czytaniu