Sprawa dotyczy pozwanych, którym Sąd Okręgowy w Katowicach odrzucił wniosek o rozłożenie na raty opłaty od apelacji. W jego ocenie art. 120 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych obejmuje bowiem jedynie rozłożenie należności z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych i grzywien, a nie opłat od środków zaskarżenia.

Od postanowienia zażalenie wnieśli pozwani zarzucając błędną wykładnię tego przepisu. Ich zdaniem opłata od apelacji także może być rozłożona na raty.

Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał zażalenie za bezzasadne.

W uzasadnieniu przypomniał, że ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych posługuje się pojęciem kosztów sądowych oraz pojęciem należności sądowych. A zakres tych terminów nie jest tożsamy. Pojęcie kosztów sądowych obejmuje bowiem opłaty i wydatki, natomiast przez należności sądowe należy rozumieć nieuiszczone koszty sądowe oraz grzywny orzeczone w postępowaniu cywilnym. Co oznacza, że musi istnieć orzeczenie nakazujące ich pobranie.

Dodał, że należności sądowe o których mowa w art. 120 mogą obejmować także opłatę od apelacji, ale jedynie orzeczoną, a więc taką którą nakazano pobrać w orzeczeniu sądowym. Sytuacja taka ma miejsce np. w razie nakazania pobrania od przeciwnika -jeżeli przegrał on proces - opłaty od apelacji od uiszczenia której zwolniony był wnoszący odwołanie. Kwestię tę reguluje przepis art. 113 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach ( sygn. akt I ACz 329/15).

PS