Chciałbym otworzyć nowy biznes. Widzę, że dużą popularnością cieszą się pojazdy, tzw. food trucki z burgerami lub pierożkami. Jakie trzeba spełnić warunki, aby móc sprzedawać jedzenie z samochodu – pyta pan Wiktor z Warszawy
Kupowanie jedzenia w food truckach to nie tylko nowa moda, to już prawie ruch społeczny ze swoimi zlotami, rankingami, podążaniem śladem ulubionych smaków i zaproszeniami na Facebooku. Wydawałoby się, że to dosyć prosty biznes i łatwy pieniądz. Nie trzeba przecież wielkich inwestycji w lokal, wyposażenia i w załogę. Można być elastycznym restauratorem, szybko zmieniać menu, lokalizację i godziny pracy. Jednak warunki, jakie muszą spełnić zarówno pojazd, z którego będzie sprzedawana żywność, jak i osoby obsługujące klientów oraz dostosowanie się do przepisów miejskich są dosyć wyśrubowane i niewiele bardziej pobłażliwe niż przy klasycznej restauracji.
Magdalena Jadziewicz-Kasak z urzędu miasta Warszawy informuje, że istnieją wyznaczone przez miasto miejsca w parkach i na skwerach do prowadzenia mobilnej działalności gastronomicznej. Ich wykaz można znaleźć na stronie www.targowiska.um.warszawa.pl. Ponadto w urzędzie trwają prace nad wprowadzeniem zasad prowadzenia działalności gastronomicznej z innych pojazdów niż wózki i rowery. Zainteresowani przedsiębiorcy muszą więc śledzić jego stronę internetową. Regulacje dotyczyć będą tylko terenów miejskich i powinny zacząć obowiązywać w drugiej połowie tego roku. Miejsca przystankowe wyznaczy urząd i ustali wysokość czynszu dzierżawnego pobieranego za ich udostępnienie. Zasady korzystania z terenów należących do osób prywatnych lub na przykład do spółdzielni albo wspólnoty mieszkaniowej trzeba ustalić z zarządem lub właścicielem działki.
Aby legalnie prowadzić obwoźny bar, konieczne jest pozwolenie wydawane przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne. Kontrola zwróci uwagę m.in. na wyposażenie food trucka, szczegółowe wymagania są opisane w ustawie oraz w unijnych aktach dotyczących wprowadzania żywności do obrotu. Na pewno wszystkie powierzchnie mające kontakt z żywnością muszą być w bardzo dobrym stanie, wykonane z nietoksycznych materiałów, łatwe do czyszczenia i dezynfekcji. Inspektor przeanalizuje drogę, jaką w barze pokonują produkty żywnościowe, zanim zostaną wydane klientowi. Procedura przygotowywania posiłków nie może narażać konsumentów na jakiekolwiek zagrożenie zatruciem lub zanieczyszczeniem żywności.
Należy także pamiętać o wymaganiach, jakie muszą spełniać pracownicy. Według litery prawa osoba pracująca w styczności z żywnością powinna uzyskać orzeczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby, oczywiście po uprzednich badaniach zleconych przez lekarza. Zaś pracodawca jest obowiązany przechowywać w aktach osobowych orzeczenia lekarskie, a w miejscu wykonywania pracy muszą być dostępne kopie tych dokumentów na wypadek kontroli.
I uwaga! Za rozpoczęcie działalności bez uzyskania stosownej decyzji zatwierdzającej od inspektora sanitarnego grożą kary pieniężne w wysokości do trzydziestokrotnego przeciętego wynagrodzenia w gospodarce ogłaszanego przez GUS, czyli nawet ponad 100 tys. zł.

Podstawa prawna

Art. 59, art. 103 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 136, poz. 914). Art. 1, art. 3 oraz załącznik II rozdział III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 29 kwietnia 2004 r. (WE 852/2004) w sprawie higieny środków spożywczych (Dz.Urz. UE L139).

OPINIA EKSPERTA

Joanna Narożniak Wojewódzka, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem działalności należy zwrócić się do terenowo właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów, zgodnie z miejscem prowadzenia działalności. Po złożeniu wniosku w czasie nie dłuższym niż 14 dni odbywa się wizytacja obiektu, a następnie wydawana jest decyzja administracyjna zatwierdzającą dany food truck do konkretnej działalności.
Wymagania sanitarno-higieniczne, jakie musi spełniać obiekt tymczasowy, czyli także ruchomy, produkujący lub wprowadzający do obrotu środki spożywcze, opisane są przede wszystkim w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych. Pomieszczenia i automaty uliczne powinny być tak usytuowane, zaprojektowane i skonstruowane oraz utrzymywane w czystości i dobrym stanie i kondycji technicznej, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia, w szczególności przez zwierzęta i szkodniki. W miarę potrzeby muszą być dostępne odpowiednie urządzenia, aby utrzymać właściwą higienę personelu (włącznie ze sprzętem do higienicznego mycia i suszenia rąk, higienicznymi urządzeniami sanitarnymi i przebieralniami). Rodzaj wyposażenia takich punktów jest uzależniony od charakteru prowadzonej w nich działalności, tj. jeżeli oferowane produkty wymagają przechowania w warunkach chłodniczych, muszą być wyposażone w urządzenie/urządzenia chłodnicze (np. produkty takie jak słodycze, chipsy, napoje w opakowaniach jednostkowych producenta mogą być przechowywane w temperaturze otoczenia), jeżeli oferowane potrawy wymagają obróbki termicznej, muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenie/urządzenia grzewcze itp.