Wymiana pism procesowych między pełnomocnikami będzie łatwiejsza. Komisja sejmowa pracująca nad rządową nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego przyjęła poprawki Naczelnej Rady Adwokackiej do art. 132 k.p.c.
Dwa dowody nadania
Dziś do pisma, które wnosi się do sądu, należy dołączyć potwierdzenie doręczenia jego odpisu drugiej stronie. W przeciwnym razie sąd pismo zwróci, i to bez wezwania do uzupełnienia braków.
– W praktyce oznacza to, że pełnomocnik wysyłający takie pismo pocztą zobowiązany jest sporządzić kopię pocztowego dowodu nadania go do pełnomocnika drugiej strony i załączyć ją do oryginału wysyłanego do sądu. Najczęściej oznacza to dwukrotną wycieczkę na pocztę – wyjaśnia dr Alicja Szczęśniak, adwokat, specjalista z zakresu sporów sądowych i arbitrażu.
Alternatywą – jak mówi – jest opłacenie na poczcie podwójnej stawki za nadanie pisma, dzięki czemu poczta wydaje dwa dowody nadania. Jeden można wtedy od razu dołożyć do koperty przygotowanej do wysłania do sądu.
Propozycje zmian przygotowane przez NRA i przyjęte przez komisję zakładają, że załączanie do pisma kierowanego do sądu dowodu nadania nie będzie już konieczne.
– Profesjonalni pełnomocnicy w dalszym ciągu będą zobowiązani do bezpośredniego doręczania sobie pism procesowych, jednak w miejsce dotychczasowego obowiązku dołączenia potwierdzenia nadania korespondencji pełnomocnik będzie mógł zawrzeć oświadczenie, iż pismo takie zostało doręczone lub wysłane – wyjaśnia Mariusz Zając, adwokat, partner w Kancelarii Zając Zarębski i Partnerzy.
Dobry pomysł
Prawnicy są jednomyślni: jeśli zmianę uda się przeprowadzić, z barków spadnie im dolegliwy biurokratyczny obowiązek. – Rozwiązanie będzie dużym ułatwieniem i pozwoli na zaoszczędzenie czasu poświęcanego dziś na czynności biurowe, które często prowadziły do omyłek z pozoru niewinnych, jednak niejednokrotnie o opłakanych skutkach – komentuje mecenas Szczęśniak.
W jej ocenie propozycja zapewni też to, co dziś zapewnia art. 132: bezpośredni przepływ pism między stronami bez obciążania sądu obowiązkiem doręczeń.
– Proponowane już wcześniej zmiany, by zrezygnować z sankcji zwrotu pisma bez wzywania do usunięcia braku, powodowałyby w ogóle zmianę funkcji tego przepisu. Natomiast nowe brzmienie, zaproponowane przez NRA, byłoby zmianą wyłącznie warsztatową, która by jednak znacznie ułatwiła codzienną pracę profesjonalnych pełnomocników – mówi mecenas Szczęśniak.
Podobną zmianę przepisów – również z inicjatywy adwokatury – udało się wprowadzić niedawno w art. 66 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.).
Etap legislacyjny
Projekt ustawy po pierwszym czytaniu