Jako wspólnota postanowiliśmy odwołać jednoosobowy zarząd, ale pełniący tę funkcję członek wspólnoty nie chce z niej zrezygnować. Twierdzi, że odwołanie go uchwałą jest nieskuteczne, bo został powołany umową w formie aktu notarialnego. Odmawia jednak pokazania tego dokumentu, a właściciele lokali nie pamiętają, aby takie wydarzenie miało miejsce. Jak powinna postąpić wspólnota, aby skutecznie odwołać zarządcę? Czy informacja o sposobie wykonywania zarządu musi zostać wpisana do księgi wieczystej – pyta pan Kazimierz
W księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, w której lokale zostały wyodrębnione, powinien być zamieszczony wpis o sposobie wykonywania zarządu nieruchomością wspólną. Z treścią księgi wieczystej można zapoznać się w wydziale wieczystoksięgowym sądu. Dostęp nie jest ograniczony, więc każdy właściciel mieszkania w budynku może ustalić, czy w dziale trzecim został odnotowany sposób wykonywania zarządu.
Reklama

Reklama
Mogło się jednak zdarzyć, że sposób zarządu nieruchomością wspólną przez konkretnego właściciela lokalu został wprawdzie określony w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, ale w księdze wieczystej zabrakło wpisu na ten temat. Wtedy trzeba ustalić, czy rzeczywiście doszło do zawarcia takiej umowy. Właściciel lokalu, który rości sobie prawo do zarządzania nieruchomością wspólną, powinien okazać umowę sporządzoną w formie aktu notarialnego. Gdy na ustne wezwania nie reaguje, właściciele lokali powinni wezwać go na piśmie do okazania aktu w określonym terminie, pod rygorem uznania, że go nie posiada. W razie niedotrzymania terminu i nieokazania aktu wspólnota uzna, że ta osoba go nie posiada, a nawet że akt nie został sporządzony. Dokonanie takich ustaleń jest istotne, bo od nich zależy wybranie skutecznego sposobu na odebranie określonej osobie prawa do wykonywania zarządu. W razie istnienia aktu zamiana ustalonego w umowie notarialnej sposobu zarządu nieruchomością wspólną może nastąpić tylko w formie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza. Uchwała stanowi również podstawę wpisu do księgi wieczystej. W tej sytuacji podjęcie uchwały, która nie została zaprotokołowana przez notariusza, nie spowoduje zmiany sposobu zarządzania i osoby zarządzającej. Jeżeli zaś aktu notarialnego nie ma i w księdze wieczystej brak wpisu o sposobie zarządu nieruchomością wspólną w oparciu o ustalenia zawarte w akcie notarialnym, do odwołania jednoosobowego zarządu wystarczy podjęcie uchwały niezaprotokołowanej przez notariusza.
Sposób wykonywania zarządu powinien być odnotowany w księdze wieczystej
Podstawa prawna
Art. 18 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 ze zm.).