Pod koniec marca na łamach DGP ukazał się artykuł dotyczący sytuacji oraz statusu osób pełniących funkcje pomocników sędziów, a więc asystentów sędziów oraz koordynatorów prawnych. W publikacji przytoczyliśmy stanowisko tych sędziów warszawskich sądów, którzy sprzeciwiają się praktyce zatrudniania na te stanowiska za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Ich zdaniem bowiem osoby zatrudniane w ten sposób nie powinny np. mieć dostępu do zgromadzonych w aktach danych osobowych.
Nasz artykuł stał się asumptem do wydanej przez władze warszawskiego Sądu Okręgowego specjalnej uchwały, której treść prezentujemy.
Kolegium Sądu Okręgowego w Warszawie, jako organ opiniujący, w związku z artykułem, który ukazał się w Gazecie Prawnej w dniu 24 marca 2015 r. pt. „Sędziowie nie chcą koordynatorów prawnych” wyraża stanowisko, zgodnie z którym praca koordynatorów prawnych w sądach jest niezwykle cenna i potrzebna.
W ocenie kolegium, rekrutacja na stanowisko koordynatora mimo, iż formalnie nieuregulowana, podlega zbliżonym wymogom do zatrudnienia na stanowisku asystenta sędziego. Również zadania i obowiązki, jak i standardy pracy asystenta i koordynatora są podobne, chociaż pełnią oni funkcje pomocnicze. Z tej przyczyny praca na tym stanowisku jest zadaniem odpowiedzialnym, które winno wiązać się z szacunkiem i uznaniem, ponieważ osoby zatrudnione na stanowisku koordynatorów prawnych muszą wykazywać się wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną.
Nie ulega również wątpliwości, iż fakt zatrudnienia w sądownictwie – za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej – pracowników w charakterze koordynatorów prawnych jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Pozwala to na wykorzystanie prawnie dostępnych środków w celu możliwie najskuteczniejszego wsparcia pracy sędziów, w sytuacji posiadania niewystarczającej ilości etatów asystenckich. Uznać zatem należy, iż jest to dozwolone działanie, które nie obniża rangi i powagi wymiaru sprawiedliwości.
Nieprawdą jest, że koordynatorzy prawni nie mają uprawnień do dostępu do danych osobowych, co mogłoby stanowić argument uniemożliwiający im wgląd do akt, a tym samym efektywne wykonywanie powierzonych im obowiązków. Pracownicy agencji pracy tymczasowej posiadają bowiem wymagane prawem i przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych uprawnienia do dostępu do danych osobowych.
Przede wszystkim jednak kolegium podkreśla, iż stanowisko jednego czy dwóch sędziów dotyczące subiektywnej oceny współpracy sędziów i koordynatorów nie jest stanowiskiem wszystkich sędziów, ani oficjalnym stanowiskiem środowiska sędziowskiego. W ocenie kolegium, praca koordynatorów prawnych jest wartościowa, a sami koordynatorzy są dla sędziów ogromnym wsparciem. Zauważyć należy, iż podobne zdanie wyraziło również w ostatnim czasie Zgromadzenie Ogólne Sędziów, aprobując dalszą współpracę w tej formie przyjmując informację roczną, w której wskazano zakres zatrudniania pracowników za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej.
Należy także zauważyć, iż resort sprawiedliwości i sądy, umożliwiając pracę absolwentom studiów prawniczych w charakterze koordynatorów prawnych, daje osobom na tym stanowisku szansę na rozwój oraz zdobycie cennego doświadczenia.
Z uwagi na powyższe, praca koordynatorów w ocenie kolegium jest niezbędna.