„Konieczne jest także zapewnienie, aby przedsiębiorca w łatwy sposób uzyskał potrzebną informację w związku z prowadzonym postępowaniem, a także – jeśli to niezbędne i możliwe – otrzymał wskazówki co do swojego zachowania” – czytamy w wyjaśnieniach.
Jeżeli chodzi o kontakt telefoniczny z pracownikami urzędu, to przedsiębiorca musi pamiętać, że tą drogą otrzyma przede wszystkim informacje o charakterze techniczno–organizacyjnym, a więc np. o tym, czy pismo wpłynęło. Ale nie tylko. Treścią takich kontaktów mogą być również podstawowe informacje merytoryczne. W ten sposób przedsiębiorcy uda się np. wyjaśnić wątpliwości co do zakresu przekazywanych do urzędu informacji i dokumentów, czy też otrzymać informację o tym, jakie są skutki wszczęcia wobec niego postępowania.
„Przedsiębiorca nie może oczekiwać informacji na temat ustaleń wynikających z zebranych w postępowaniu dowodów i kierunku rozstrzygnięcia” – zaznaczono w wyjaśnieniach.
Te same zasady obowiązują w przypadku kontaktu e-mailowego z urzędem.
Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy kontakt na odległość jest niewystarczający. Może się bowiem okazać, że jedynie spotkanie z pracownikiem UOKiK przyniesie oczekiwane rezultaty. Tak będzie np. wówczas, gdy konieczne jest uzyskanie przez urzędnika pewnej wiedzy, czasami specjalistycznej, która ułatwi zrozumienie stanowiska przedsiębiorcy wyrażonego na piśmie.
Takie spotkanie może służyć np. przedstawieniu punktu widzenia przedsiębiorcy, wyjaśnieniu kwestii spornych w toku postępowania, czy też uzgodnieniu zobowiązań prowadzącego działalność gospodarczą. W jego trakcie w żadnym razie nie mogą być natomiast przeprowadzane dowody.
O zorganizowaniu spotkania decyduje dyrektor jednostki prowadzącej postępowanie. Uczestniczy w nim co najmniej dwóch pracowników urzędu. Jeżeli pozwalają na to środki techniczne, kontakt może mieć formę telekonferencji. Z każdego spotkania sporządzana jest notatka. Zawierać ona będzie miejsce, datę spotkania, imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe lub funkcje uczestników. Notatka załączana jest do akt postępowania.