Jednostka samorządu terytorialnego nie ma prawa do ustalania wieku granicznego osób starszych, które mogą wejść w skład rady seniora – uznał wojewoda kujawsko-pomorski.
Od nieco ponad roku gminy mogą powoływać rady seniorów jako swoje ciało konsultacyjne, doradcze i inicjatywne. Jest to więc problematyka stosunkowo nowa, co odbija się na liczbie błędów przy podejmowaniu uchwał rad gmin w sprawie tworzenia na ich terenie rad seniorów. Szczególnie że art. 5c ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm., dalej u.s.g.) stanowiący podstawę powoływania takich podmiotów pozostawia szerokie pole do interpretacji.
Przekonali się o tym radni z Bytonia (woj. kujawsko-pomorskie). Przyjmując statut rady seniorów, byli oni zobowiązani do określenia jej zasad działania oraz trybu wyboru członków. W odniesieniu do tego ostatniego punku rada gminy postanowiła, że w skład rady seniorów mogą wchodzić jedynie osoby, które ukończyły 55 lat. Taką regulację zakwestionował wojewoda kujawsko-pomorski.
„Ustawodawca w przepisie art. 5c ustawy nie upoważnia rady gminy do określenia wieku osób starszych” – wskazała wojewoda Ewa Mes w rozstrzygnięciu nadzorczym.
Nie jest to jednak jedyny pogląd występujący w odniesieniu do interpretacji art. 5c u.s.g. W innych województwach z powodzeniem funkcjonują w obrocie prawnym zapisy ustanawiające granicę wieku, której przekroczenie umożliwia zasiadanie w radzie seniorów. Najczęściej jest to 55 lub 60 lat. Oznacza to, że inni wojewodowie nie kwestionują legalności tego typu regulacji.
Oprócz problematyki wieku wojewoda kujawsko-pomorska wytknął radnym z Bytonia również inne błędy. W ocenie organu nadzoru powołanie składu rady seniorów to kompetencja przynależna radzie gminy, a nie wójtowi. Tymczasem w opisywanym przypadku radni wyznaczyli organ wykonawczy jako ten, który powoła osoby starsze do rady seniorów.
Rada gminy powinna również zastrzec w statucie swojego podmiotu doradczego, że ten ostatni może podejmować działania jedynie w drodze uchwał. Nie jest natomiast dopuszczalna inna forma zabierania głosu przez radę seniorów.
Ważne
Zgodnie z art. 5c ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym rada seniorów składa się z reprezentantów seniorów oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych – w szczególności organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku
ORZECZNICTWO
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody kujawsko-pomorskiego z 4 marca 2015 r., nr 14/2015.