Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyjaśnia:
Tydzień z prawem budowlanym
Na podstawie znowelizowanej ustawy – Prawo budowlane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GUNB od 1 stycznia 2016 r. będą ogłaszane dane z rejestru wniosków i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń budowy:
● wolno stojących domów jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
● wolno stojących parterowych stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 mkw., oraz
● sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych.
Wśród danych zamieszczonych w rejestrach znajdą się m.in.: data wpływu wniosku, dane inwestora, projektanta, informacje dotyczące rodzaju i kategorii obiektu budowlanego oraz informacje o każdej czynności związanej z wnioskiem (np. o wezwaniu do uzupełnienia braków, datach tych uzupełnień, zawieszeniu postępowania, długości zawieszenia). Znajdzie się tam również data wydania decyzji o pozwoleniu na budowę lub wniesienia przez organ sprzeciwu wobec zgłoszenia i informacje o rozstrzygnięciu zawartym w decyzji.
W przypadku zgłoszenia budowy wśród publikowanych danych będzie widniała również data zamieszczenia informacji o doręczeniu zgłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Udostępnienie publiczne danych z rejestrów ma na celu przede wszystkim bezpłatne i powszechne informowanie społeczeństwa o projektowanych inwestycjach i prowadzonych postępowaniach. Umożliwia szybkie pozyskiwanie wiedzy o planowanych inwestycjach na wybranym terenie. Pozwoli również na śledzenie płynności postępowania administracyjnego.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw