W czwartej części komentarza do ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm., dalej: u.t.d.) dokończono omawianie przepisów zawartych w rozdziale 4 Transport drogowy rzeczy, dotyczących warunków wykonywania międzynarodowego transportu kombinowanego, gdzie do przewozu ładunku wykorzystuje się więcej niż jedną gałąź transportu, oraz wskazano na organizacje przewoźników drogowych, które zostały upoważnione do wydawania zezwoleń zagranicznych dla polskich przedsiębiorców wykonujących przewozy poza terytorium państw członkowskich UE. Ponadto skomentowano przepisy zawarte w rozdziałach 4a-7a.
W rozdziale 4a – Świadectwo kierowcy ustawodawca zamieścił regulacje ustalające wymagania dla kierowców spoza UE, których zatrudnić zamierzają polscy przedsiębiorcy. W rozdziale 5 – Przewozy na potrzeby własne określono warunki wykonywania niezarobkowych przewozów drogowych, wykonywanych przez przedsiębiorcę pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. W komentarzu wskazano na problem, który związany jest z nieprecyzyjnymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, z których nie wynika, jakim dokumentem dla celów kontrolnych ma się posługiwać przedsiębiorca realizujący przewozy międzynarodowe rzeczy na terytorium UE.
W rozdziale 6 - Zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia omówiono przepisy dotyczące zwolnień z obowiązku uzyskiwania zezwoleń w przypadku przewozów nadzwyczajnych, realizowanych między innymi w ramach pomocy humanitarnej. Wskazano jednocześnie na dokumenty niezbędne do potwierdzenia wykonywania takich przewozów.
Jednym z wymogów umożliwiających wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jest posiadanie wymaganych kompetencji zawodowych. Warunki i tryb uzyskiwania certyfikatów kompetencji zawodowych zostały uregulowane w przepisach rozdziału 7. Wskazano w nim m.in. na zakres niezbędnej wiedzy, jaką musi posiadać osoba ubiegająca się o uzyskanie tego certyfikatu. Wiedza weryfikowana jest podczas egzaminu sprawdzającego. W komentarzu opisano sposób egzaminowania oraz warunki umożliwiające zwolnienie z całości lub z części egzaminu.
W ostatniej części komentarza rozpoczęto omawianie przepisów rozdziału 7a – Kierowcy wykonujący przewóz drogowy, w których zawarte są wymagania, jakie muszą spełnić osoby zamierzające podjąć pracę na stanowisku kierowcy wykonującego przewozy drogowe.
Przeoczyłeś tygodnik? Znajdziesz go w dotychczasowych wydaniach dgp na edgp.gazetaprawna.pl
Poprzednie części komentarza do ustawy o transporcie drogowym publikowaliśmy:
cz. 1 / 16 grudnia 2014 / nr 243
cz. 2 / 27 stycznia 2015 / nr 17
● cz. 3 / 24 lutego 2015 / nr 37
Następna część komentarza ukaże się 28 kwietnia