Sejm przegłosował w piątek ustawę nowelizującą prawo budowlane. Ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Dzięki niej działkowe altany o powierzchni zabudowy do 35 mkw. oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich nie będą musiały być rozebrane.
Ustawa to reakcja na orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2014 r. (sygn. akt II OSK 1875/12). Sąd uznał w nim, że z obecnej redakcji prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) wynika, iż bez decyzji o pozwoleniu na budowę w ogrodzie działkowym można postawić jedynie altanę pozbawioną litych ścian. Tym samym wszystkie obiekty niespełniające tego warunku, a wzniesione bez pozwolenia na budowę, okazały się samowolą. Przed posiadaczami około 900 tys. altan działkowych zawisła realna groźba rozbiórek.
Dzięki zmianom do demontażu altanek jednak nie dojdzie. Zgodnie z art. 4 omawianej ustawy w przypadku obiektów budowlanych wybudowanych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych przed dniem jej wejścia w życie, nie będzie wszczynane postępowanie dotyczące rozbiórki. Warunek jest jeden: obiekt musi spełniać wymogi co do kubatury i wysokości. Co istotne, do powierzchni zabudowy altany (a więc 35 mkw.) nie będzie wliczana powierzchnia tarasu, werandy lub ganku, o ile nie przekracza ona 12 m kw.
W przypadku gdy w stosunku do altanki wydana została już decyzja o nakazie rozbiórki, ale nie została jeszcze wykonana, właściwy organ nadzoru budowlanego zobligowany będzie do stwierdzenia jej wygaśnięcia.
Etap legislacyjny
Ustawa czeka na podpis prezydenta