Spór powstał na kanwie wątpliwości odnośnie do tego, kto ma kompetencje do podjęcia decyzji dotyczącej sposobu pokrycia kosztów postępowania o spis inwentarza z majątku spadkowego.

W rozpoznawanej sprawie Sąd Rejonowy w Białymstoku wydał postanowienie, w którym zlecił przeprowadzenie spisu inwentarza właściwemu miejscowo komornikowi, zaś koszty postępowania związane z jego sporządzeniem nakazał pobrać z majątku spadkowego. Problem powstał na tle rozumienia tak ogólnego sformułowania. Pojawiły się mianowicie wątpliwości czy uprawnia ono komornika do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wyegzekwowania wymaganej kwoty czy też np. na pobranie pieniędzy z rachunku bankowego spadkodawcy potrzebna jest już odrębna decyzja sądu.

W ocenie SR w Białymstoku ogólna klauzula, która nakazuje pobranie z majątku spadkowego kosztów postępowania o spis inwentarza, nie uprawnia komornika sądowego do samodzielnego decydowania o sposobie ściągnięcia wymaganej kwoty. Nie może on sam zdecydować o sprzedaży przedmiotów spadkowych ani o pobraniu pieniędzy z rachunku bankowego spadkodawcy. Do takich czynności potrzebne jest szczególne postanowienie sądu prowadzącego sprawę o spis inwentarza, zaś komornik jedynie je wykonuje.

Dlatego ogólne postanowienie o nakazaniu pobrania kosztów z majątku spadkowego powinno być uszczegółowione, przez wskazanie w jaki sposób to pobranie ma nastąpić. Taka interpretacja wynika z wykładni przepisu par. 5 ust. 2 rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 1 października 1991 roku w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza.

Jednocześnie bez znaczenia pozostaje chwila, w której sąd zlecający spis inwentarza o tym postanowi. Może to uczynić w postanowieniu zarządzającym spis jak i w chwili ustalenia przez komornika sądowego kosztów tego postępowania - czytamy w uzasadnieniu.

Postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku (sygn. akt II Co 433/15)

PS