Trybunał rozpoznawał wniosek grupy posłów dotyczący zgodności z konstytucją ustawy uchwalonej w 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Przewiduje ona m.in. zniesienie samorządu zawodowego urbanisty oraz otwarcie tej profesji.

Trybunał uznał, że ustawodawca mógł zmienić poprzednią ocenę, na bazie której zaliczono ten fach do kategorii zawodu zaufania publicznego, a w konsekwencji dokonać zniesienia jego samorządu. Taką możliwość w ocenie TK można wyprowadzić z normy zawartej w art. 17 konstytucji.

Trybunał stwierdził, że profesja urbanisty nie posiada wielu cech innych zawodów zaufania publicznego.

Co prawda jest ona związana z zaspokajaniem potrzeb ludności, ale brakuje bezpośrednich relacji i szczególnych więzi przedstawicieli tej profesji z osobami fizycznymi. Nawet jeżeli urbanista w ramach działalności zawodowej ma dostęp do informacji dotyczących życia prywatnego jednostek, to nie mają one zasadniczego znaczenia dla kształtowania ładu architektoniczno-przestrzennego - czytamy w komunikacie po rozprawie.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że kwestionowane zmiany nie mają charakteru nadmiernej ingerencji, a wnioskodawca nie wykazał, że ustawodawca przekroczył przyznany mu zakres swobody regulacyjnej.

Odnosząc się z kolei do zarzutu naruszenia zasady praw nabytych TK przypomniał, że jednostka musi liczyć się z tym, że zmiana warunków społecznych lub gospodarczych może wymagać modyfikacji regulacji prawnych, w tym również przekształceń, które znoszą lub ograniczają dotychczas zagwarantowane prawa podmiotowe.

Dodał przy tym, że zaskarżone przepisy nie ograniczyły praw urbanistów, ale rozszerzyły dostęp do wykonywania tego zawodu.

PS/źródło:TK