Konsul ma obowiązek prowadzenia wykazu przekazywanych pakietów wyborczych do głosowania odrębnie dla każdej komisji wyborczej. Tak wynika z rozporządzenia ministra spraw zagranicznych z 23 lutego 2015 r. w sprawie wykazu pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym za granicą (Dz.U. poz. 293). Dzisiaj wchodzi w życie.
„Przyjęte rozwiązania pozwalają na stworzenie klarownej i kompleksowej regulacji postępowania konsula związanego z dostarczeniem pakietów do wyborców głosujących korespondencyjnie za granicą” – uzasadnia Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
Zgodnie z rozporządzeniem urzędy konsularne mają prowadzić wykaz pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym w formie elektronicznej. W uzasadnionych przypadkach – w formie papierowej. Do rozporządzenia dołączony jest również wzór formularza takiego wykazu. Znaleźć się tam mają takie informacje jak: imię i nazwisko wyborcy, PESEL (albo numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), jego adres, potwierdzenie wysłania albo odbioru pakietu wyborczego.
Konsul powinien też zadbać, aby lokal wyborczy znajdował się – w miarę możliwości – w obiekcie wyposażonym w ogrodzenia i kraty w oknach. Powinien on mieć wzmocnione drzwi i co najmniej jeden zamek o skomplikowanym mechanizmie.
Konsul musi także uzgodnić z administratorem pomieszczeń możliwość korzystania ze środków łączności (np. telefonów). Jeśli jej nie ma, musi się upewnić, że ma możliwość kontaktu z przewodniczącym komisji wyborczej i jego zastępcą w inny sposób – np. za pomocą komórek. Te obowiązki wynikają z rozporządzenia ministra spraw zagranicznych z 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań oraz obowiązków konsula w zakresie ochrony lokalu wyborczego w czasie przerwy w głosowaniu (Dz.U. poz. 292), które również dzisiaj wchodzi w życie.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 11 marca 2015 r.