4 marca weszły w życie przepisy, zgodnie z którymi komornik skazany prawomocnym wyrokiem automatycznie i natychmiastowo straci stanowisko.

Nowelizacja dotyczy komorników, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, przestępstwo skarbowe bądź ukarani dyscyplinarnie wydaleniem ze służby.

Dotychczas takie osoby mogły dalej wykonywać swoje obowiązki zawodowe dopóki minister sprawiedliwości nie wydał formalnej decyzji o pozbawieniu ich prawa wykonywania zawodu.

Zasada utraty prawa wykonywania zawodu z mocy prawa ma też obowiązywać w przypadku utraty polskiego obywatelstwa lub rezygnacji z pełnienia obowiązków. We wszystkich opisanych wyżej przypadkach powołanie na stanowisko komornika będzie wygasało z mocy prawa. Właściwe sądy oraz izbę komorniczą będzie zawiadamiał o nich minister sprawiedliwości.