Wykształcenie prawnicze i doświadczenie w pracy w sądzie nie wystarczają do sporządzenia osobiście skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego - wynika z postanowienia WSA w Gliwicach.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę na decyzję wojewody, dotyczącą kwestii obowiązku meldunkowego. Mężczyzna postanowił złożyć do NSA skargę kasacyjną od tego wyroku i sporządził ją osobiście. Skarżący podkreślił, że posiada odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w pracy w sądzie, ponieważ przez dwie kadencje pełnił funkcję biegłego sądowego.

Powołując się na Konstytucję i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej p.p.s.a.), wskazywał, że może dokonywać czynności prawnych. Stwierdził również, że "wymóg sporządzenia skargi kasacyjnej przez adwokata jest zaleceniem chroniącym prawa korporacyjne a nie obligatoryjnym wymogiem polskiego prawa".

WSA odrzucił skargę kasacyjną, ponieważ nie została sporządzona przez profesjonalnego pełnomocnika.

Zgodnie z treścią art. 173 par. 1 p.p.s.a., od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, którą zgodnie z art. 177 par. 1 p.p.s.a. wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Natomiast w myśl art. 175 par. 1 p.p.s.a. skarga taka powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Wymóg ten nie znajduje zastosowania jedynie wtedy, gdy stroną postępowania jest adwokat, sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych (art. 175 par. 2 p.p.s.a.) - czytamy w postanowieniu WSA w Gliwicach z dn. 23 lutego 2015 roku.

Sygn. akt: II SA/Gl 1801/13

Katarzyna Bańbor