Przeciwko osobie, która stara się u nas o pracę, z tego, co mi wiadomo, toczy się postępowanie karne. Jednocześnie osoba ta nie była wcześniej karana. Czy od takiego kandydata mogę zażądać oświadczenia o nietoczącym się przeciwko niemu postępowaniu?
Nie. Zgodnie z art. 4 pkt 3 ustawy o służbie cywilnej, w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Natomiast, w myśl art. 53 pkt 2 ustawy, wyższe stanowisko w służbie cywilnej może zajmować osoba, która nie była karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
W związku z powyższym, kandydat przystępujący do naboru na w stanowisko w służbie cywilnej powinien złożyć oświadczenie zgodne z art. 4 pkt 3 ustawy, tj. oświadczenie, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Natomiast kandydat ubiegający się o zatrudnienie na wyższym stanowisku w służbie cywilnej dodatkowo jest zobowiązany złożyć oświadczenie, że nie był karany zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
W żadnym akcie prawnym ustawodawca nie zawarł legalnej definicji terminu skazany. W języku prawniczym i w doktrynie prawa karnego powszechnie przyjmuje się, że skazany to osoba, w stosunku do której wydano prawomocny wyrok skazujący. Oskarżony staje się skazanym z chwilą uprawomocnienia się wyroku sądu. Oświadczenie kandydata do pracy w służbie cywilnej powinno więc dotyczyć prawomocnych wyroków skazujących, które w chwili składania oświadczenia nie uległy jeszcze zatarciu. W świetle obowiązujących przepisów niedopuszczalne jest żądanie od kandydata do pracy w służbie cywilnej złożenia oświadczenia o nietoczącym się przeciwko niemu postępowaniu karnym.