Przysposobienie tworzy pomiędzy stronami więzi na wzór tych biologicznych. Wyjątkiem od tej zasady jest relacja niepełna, której skutki wpływają na prawa do spadku.

Zgodnie z art. 121 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2012r., poz. 788) „przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi”. Ustawodawca stworzył trzy rodzaje przysposobienia: pełne, niepełne i całkowite.

Adopcja pełna dotyczy całych rodzin. Na jej podstawie dochodzi do całkowitego rozerwania powiązań dziecka z dotychczasowymi krewnymi (nie tylko biologicznymi rodzicami) i nawiązania więzi z nową rodziną.

Przysposobienie niepełne ogranicza swoje działanie jedynie do dziecka i rodziców. Ci biologiczni tracą prawne relacje a adopcyjni je nawiązują. Jednocześnie więzi z dalszymi biologicznymi krewnymi nie ulegają rozwiązaniu, a relacja pomiędzy dzieckiem a rodzinami przysposabiających nie powstaje.

Ostatnim rodzajem jest przysposobienie całkowite. Stanowi ono rodzaj adopcji pełnej. Mówimy o nim, gdy rodzice biologiczni wyrazili zgodę na przysposobienie bez wskazania przysposabiających.

Z uwagi na wyżej przedstawione różnice zaistniała potrzeba dostosowania do nich przepisów prawa spadkowego. W taki sposób by nie było wątpliwości, jak w danym przypadku wygląda dziedziczenie ustawowe.

Art. 936 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014r., poz. 121 z zm.) stanowi, że „przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym i jego krewnych tak, jakby był dzieckiem przysposabiającego, a przysposabiający i jego krewni dziedziczą po przysposobionym tak, jakby przysposabiający był rodzicem przysposobionego. Przysposobiony nie dziedziczy po swoich wstępnych naturalnych i ich krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim”. Regulacja ta dotyczy adopcji pełnej.

W przypadku ograniczonego zasięgu przysposobienia (tzn. niepełnego) dziedziczenie ustawowe opiera się na następujących zasadach:
• Adoptowane dziecko traktowane jest na równi z dziećmi biologicznymi podczas dziedziczenia po rodzicach. Takim samym regułom podlegają ich zstępni.
• Dziedziczenie nie zachodzi pomiędzy przysposobionym a krewnymi przysposabiającego.
• Biologiczni rodzice dziecka adoptowanego nie dziedziczą po nim. Ich miejsce zajmują przysposabiający. Jednakże relacje wynikające z pokrewieństwa z dalsza rodziną nadal obowiązują i są podstawą do dziedziczenia.