Osoby niepełnosprawne, które nie mają miejsca stałego pobytu, nie mogą wyrobić nowego dokumentu uprawniającego do zatrzymywania samochodu na kopercie.
Uniemożliwia im to par. 2 ust. 2 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. poz. 870). Zgodnie z nim wniosek o kartę składany jest do przewodniczącego powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu osoby z uszczerbkiem na zdrowiu.
Prof. Irena Lipowicz, rzecznik praw obywatelskich, zwraca uwagę, że niektórzy niepełnosprawni mogą jednak nie mieć miejsca stałego pobytu i mogą wykazać jedynie czasowy. W efekcie mimo że spełniają warunki do uzyskania karty parkingowej, to nie mogą jej uzyskać, ponieważ żaden przewodniczący powiatowego zespołu nie jest właściwy do przyjęcia ich wniosku. Rzecznik podkreśla, że przepisy wykonawcze, które regulują tryb wydawania dokumentu uprawniającego do zatrzymywania samochodu na kopercie, nie mogą uniemożliwiać jego wyrobienia, jeżeli w świetle unormowań ustawy (która jest aktem prawnym wyższej rangi) mają do niego prawo.
W związku z tym RPO wystąpiła do Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy i polityki społecznej, o zmianę par. 2 ust. 2 rozporządzenia, tak aby regulacje określające właściwość miejscową organu wydającego kartę parkingową nie stanowiły przeszkody do jej uzyskania.
21 zł wynosi opłata za wydanie karty parkingowej