Rząd uchwalił ustawę o lasach, która ma utrudnić nielegalny import drewna. W dokumencie zawarto przepisy dotyczące ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Wspólnoty Europejskiej. Wdrożono też zapisy mówiące o obowiązkach podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

Do ustawy o zmianie ustawy o lasach wprowadzono przepis zakazujący przywozu do Polski produktów z drewna, które pochodzą z państw partnerskich, jeżeli dostawa nie jest objęta zezwoleniem FLEGT. "Forest Law Enforcement, Governance and Trade" to plan działania odnośnie przestrzegania prawa leśnego, wprowadzony przez Komisję Europejską w 2003 roku. Określono również karę za łamanie zakazu - od 20 tys. zł do 200 tys. zł.

Za realizację rozporządzenia będzie odpowiadała Inspekcja Ochrony Środowiska. Jej organy będą monitorować oraz nadzorować podmioty wprowadzające do obrotu drewno i jego produkty. Przy ustalaniu wysokości kar organy inspekcji będą brać pod uwagę m.in.: rodzaj, zakres i skutki naruszenia przepisów, wartość drewna lub dotychczasową działalność podmiotu.

Reklama