Wspólnota mieszkaniowa nie można przeznaczyć środków z własnego funduszu na wymianę podzielników w lokalach – wynika z orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Chodziło o sprawę wspólnoty mieszkaniowej, która w drodze uchwały podjęła decyzję o wymianie podzielników ciepła w lokalach. Inicjatywa była uzasadniana problemami z dotychczasowymi urządzeniami, które mylnie obliczały zużycie. Zmiana firmy miała wypaść na korzyść mieszkańcom. W efekcie wymiany mieszkańcy zapłaciliby bowiem niższe rachunki za ogrzewanie. Z treści uchwały wynikało również, że osoby, które nie wyrażą zgody na wymianę podzielników, będą rozliczane z maksymalnego zużycia dla budynku.

Jeden z mieszkańców wspólnoty, który posiadał własną instalację grzewczą zaskarżył uchwałę do sądu okręgowego. Zgodnie z jego twierdzeniami, wspólnota nie miała prawa przeznaczyć pieniędzy z budżetu na wymianę podzielników ciepła.

Reklama

Sąd w Częstochowie podjął decyzję o uchyleniu uchwały w części, która dotyczyła sposobu rozliczania ciepła. Jego zdaniem, powód nie udowodnił by zaskarżona uchwała w była niezgodna z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo naruszała zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób naruszała jego interesy. Co więcej, jak uzasadniał sąd, wymiana sprzętu obyła się z korzyścią dla interesów wspólnoty, gdyż w przeszłości zdarzały się pomyłki przy dokonywaniu rozliczeń. Założenie nowych podzielników z odczytem radiowym miało również ułatwić rozliczanie ciepła.

Reklama

Powód, żądając całkowitego uchylenia uchwały postanowił wnieść skargę do Sądu Apelacyjnego w Katowicach. Swoje argumenty oparł o art. 3 ust. 2 ustawy o własności lokali. Zgodnie z nim nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Jak podniósł powód, wspólnota nie miała podstaw do wymiany podzielników z pieniędzy zgromadzonych na funduszu, gdyż urządzenia te wykorzystywane są wyłącznie indywidualnie przez samych właścicieli. Sąd Apelacyjny przyznał rację powodowi. Dodatkowo wskazał, że art. 14 ww. ustawy nie wymienia podzielników ciepła w kontekście zarządu nieruchomością wspólną.

Sąd Apelacyjny zadecydował ostatecznie o konieczności uchyleniu części uchwały dotyczącej wymiany podzielników.

Podstawa prawna

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 28 sierpnia 2014, sygn. akt I ACa 379/14.