Anna Bajerska radca prawny, partner, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna / DGP / Wojtek Gorski

Od 1 grudnia 2014 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zakresu działalności, jaką spółki z o.o. muszą zgłaszać do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Przed wejściem w życie zmian trzeba było podać wszystkie rodzaje działalności wymienione w umowie spółki z o.o. Obecnie należy wpisać tylko dziesięć, w tym jedną tzw. przeważającą na poziomie podklasy.

Do kiedy już istniejące spółki muszą to zmienić?

Powinny tego dokonać przy okazji jakiejkolwiek zmiany danych podlegających wpisowi do KRS, nie później jednak niż w ciągu pięciu lat od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy, czyli do 1 grudnia 2019 r. Załóżmy, że spółka ma ujawnionych 25 działalności w KRS. Zatem w związku ze składanym np. w styczniu 2015 r. wnioskiem o zmianę członka zarządu, rady nadzorczej czy też adresu, musi też zgłosić zmianę przedmiotu działalności na nowym formularzu KRS_ZM. Wpisuje tam przedmiot przeważającej działalności raz wnosi o wykreślenie – w omawianym przykładzie – 15 z 25 pozycji PKD. Należy precyzyjnie wskazać te pozycje oraz zaznaczyć, że są do wykreślenia. Przypomnę, że inaczej jest w przypadku pierwszego wpisu do rejestru przedsiębiorców, czyli przy rejestracji spółki. Wówczas na formularzu KRS-WM należy wymienić przedmiot działalności przeważającej oraz pozostałe dziewięć pozycji. Umowy spółki, akty założycielskie i statuty istniejących spółek z o.o. pozostają bez zmian, nawet jeżeli wymieniono w nich więcej niż 10 działalności. Zmianie podlegają wyłącznie wpisy w KRS.

Co muszą brać pod uwagę reprezentanci istniejących spółek, wybierając te 10 pozycji PKD?

Należy ujawnić te pozycje PKD, które wskazują na rzeczywiście wykonywaną przez spółkę działalność. Taki był zamiar ustawodawcy, aby z odpisu z rejestru przedsiębiorców wynikało, jaką działalność prowadzi dany podmiot. Będą to z reguły te przedmioty PKD, które przynoszą największe przychody, generują największe zyski. Należy podkreślić, że nieujawnienie określonej działalności w KRS nie oznacza, że spółka z o.o. nie może jej prowadzić, o ile dana działalność jest wpisana w umowie tej spółki, akcie założycielskim lub statucie. Często zgłaszane są pytania, czy jeżeli już po ograniczeniu wpisu do 10 działalności spółka z którejś z nich potem zrezygnuje, to czy musi wtedy natychmiast składać kolejny wniosek, który uwzględni taki stan rzeczy. Otóż nie ma wprost takiego obowiązku, jeżeli spółka jednocześnie nie dokonuje zmiany swojej umowy, aktu założycielskiego czy statutu – czyli nie wykreśli tam działalności, której zaprzestała. Jeżeli natomiast w miejsce ujawnionego przedmiotu działalności spółka chciałaby wpisać inny, to już powinna zgłosić odpowiedni wniosek do KRS.

Na co trzeba szczególnie uważać, wypełniając nowe wymogi?

Przede wszystkim należy pamiętać, aby przy okazji składania po 1 grudnia 2014 r. jakiegokolwiek wniosku do KRS koniecznie dokonać też zmiany dotyczącej przedmiotu działalności. Jeżeli się tego nie zrobi, to sąd rejestrowy będzie wzywał do uzupełnienia takiego braku, co opóźni rejestrację zmian podlegających wpisowi do KRS.
Należy także zwrócić uwagę, aby ujawniany w rejestrze przedsiębiorców przedmiot działalności był zgodny z tym wpisanym w umowie spółki, akcie założycielskim czy statucie. W przeciwnym przypadku sąd rejestrowy nie zarejestruje takiej zmiany i będzie wzywał do uzupełnienia braku.