Jeden wzór obowiązujący w całym kraju zostanie określony m.in. dla e-wniosku o wydanie: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, pozwolenia wodnoprawnego czy na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę bądź odprowadzania ścieków, a także zgłoszenia rozbiórki obiektów budowlanych. Z jednolitych formularzy skorzystają też przedsiębiorcy występujący np. o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, prowadzenie punktu aptecznego czy wpis do rejestru firm przechowujących dokumentację kadrową.

Każdy wniosek będzie dokładnie wskazywać potrzebne informacje i dokumenty, które należy załączyć, nie trzeba więc będzie tego sprawdzać w przepisach. Dzięki temu będzie mniej wezwań do uzupełnienia braków formalnych i mniej podań pozostawionych bez rozpatrzenia.

Formularze zostaną zamieszczone m.in. w dostępnym na ePUAP centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, a także w Biuletynach Informacji Publicznej ministerstw i na stronie Elektronicznego Punktu Kontaktowego dla przedsiębiorców (ePK).

Etap legislacyjny

Ustawa weszła w życie 25 grudnia 2014 r.