Badania nad GMO będą mogły prowadzić jedynie zakłady inżynierii genetycznej. Za spowodowanie zagrożenia dla środowiska podczas prowadzenia takich testów będzie groziło nawet 8 lat więzienia. Takie rozwiązania przewiduje uchwalona właśnie przez Senat nowelizacja ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 36, poz. 233). Jej celem jest transpozycja unijnych przepisów w zakresie GMO. Ustawa reguluje przede wszystkim zamknięte użycie takich organizmów.
– Zamknięte użycie dotyczy przede wszystkim badań laboratoryjnych. Jest to użycie w sposób zabezpieczający GMO przed kontaktem ze środowiskiem oraz z ludźmi – podkreślał w czasie posiedzenia senackich komisji Piotr Otawski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.
Zgodnie z ustawą będzie mogło ono polegać na badaniu, magazynowaniu, hodowaniu czy zamierzonym uwalnianiu do środowiska GMO. W dalszym ciągu będą natomiast zakazane ich uprawy.
Do prowadzenia badań nad takimi organizmami będą uprawnione jedynie zakłady inżynierii genetycznej posiadające zezwolenie na taką działalność. Aby je uzyskać, będą musiały podać szczegóły planowanych działań: liczbę GMO, które planują wykorzystać, cel testów czy miejsce ich prowadzenia.
Zgodę będą mogli uzyskać jedynie ci, którzy mają pracowników o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, zapewnią właściwe środki bezpieczeństwa, pomieszczenia i sprzęt oraz wykażą, że są w stanie właściwie zagospodarować odpady.
Rozszerzono także przepisy karne. Za działanie bez pozwolenia będzie groziła grzywna, kara ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do 2 lat. Za niepodejmowanie działań ratowniczych w razie awarii – do 3 lat więzienia. Za wprowadzenie zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska będzie można zostać skazanym nawet na 8 lat pozbawienia wolności.
Ma zostać także utworzony publiczny rejestr zamkniętego użycia GMO. Będą w nim ujawniane informacje dotyczące badań, m.in. miejsce i cel zamierzonego uwolnienia do środowiska, choć przedsiębiorca będzie mógł wskazać, które z informacji powinny być wyłączone z udostępniania.
Etap legislacyjny
Ustawa uchwalona przez Senat