Posłowie odrzucili natomiast dwie poprawki PiS. Jedna z nich przewidywała skreślenie artykułu, który dopuszcza prowadzenie połowów przy użyciu narzędzi połowowych ciągnionych. Kolejna m.in. zakazu używania narzędzi "niehumanitarnych" w połowach rekreacyjnych. Jak wyjaśnił podczas czwartkowego posiedzenia komisji rolnictwa wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, pierwsza poprawka nie zyskała akceptacji, ponieważ "jej wprowadzenie utrudniłoby preferencyjne traktowanie floty rybackiej do 12 m (jedna z klas długości floty)"; druga ponieważ zagadnienia, których dotyczy, mają zostać szczegółowo uregulowane w rozporządzeniu ministra.

Za przyjęciem ustawy głosowało 420 posłów, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W ustawie kompleksowo określono zasady wykonywania rybołówstwa morskiego, właściwości organów i tryb postępowania w sprawach: nadawania, cofania i zawieszania uprawnień do wykonywania rybołówstwa morskiego, w tym ochrony żywych zasobów morza, a także nadzoru nad wykonywaniem tego rybołówstwa oraz wyładunkiem i przeładunkiem organizmów morskich.

Ustawa zmienia pojęcie rybołówstwa morskiego, które - według obecnej ustawy - oznacza połów ryb dla celów zarobkowych, natomiast w nowej ustawie - zarobkowe prowadzenie połowów będzie określane jako wykonywanie rybołówstwa komercyjnego. Rybołówstwo morskie natomiast obejmie szerszy zakres działalności, tzn. rybołówstwo komercyjne, rybołówstwo rekreacyjne, połowy organizmów morskich prowadzone w celach badań naukowych, zarybianie oraz chów lub hodowlę ryb.

W ustawie znalazły się także zapisy dotyczące kar finansowych za naruszenie przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej, m.in. dotyczy to nielegalnych połowów, niszczenia narybku, nieoznakowania narzędzi połowowych, braku wpisu do rejestru statków, zanieczyszczenia środowiska itp. Według części rybaków i posłów PiS ich wysokości, a także sposób wyliczenia jest niezrozumiały.

Procedowana ustawa wdraża do polskiego prawa 10 unijnych aktów prawnych. Ma wejść w życie 14 od ogłoszenia. Wówczas straci też moc obecnie obowiązująca ustawa o rybołówstwie morskim z 2004 roku. Teraz nowe przepisy trafią do dalszych prac w Senacie. (PAP)