Zawieszenie działalności to zaprzestanie jej wykonywania na pewien czas. Uprawnienie to przysługuje jedynie przedsiębiorcom nie zatrudniającym pracowników. Osobom korzystającym z tej możliwości przysługują pewne uprawnienia. Nie można jednak zapominać o obowiązkach.

Zawieszenia działalności dokonuje się na wniosek. Przedsiębiorca nie musi podawać przyczyn. Wniosek należy złożyć osobiście lub przesłać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania urzędu gminy, który dokona stosownego wpisu do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej Formularz odstępny jest na stronie internetowej CEIDG.

Zawieszenia można dokonać na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Czas ten może być dowolnie wskazany. Jeżeli po dwóch latach od zawieszenia działalność nie zostanie wznowiona wpis ulegnie wykreśleniu z urzędu.

Artykuł 14a ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672) informuje, że osoba wykonująca działalność w formie spółki cywilnej do skutecznego zawieszenia potrzebuje dokonania tej czynności przez wszystkich wspólników.

Najważniejszym przywilejem jest zwolnienie z obowiązku opłacania składek do ZUSu.

Zawieszenie oznacza, że przedsiębiorca nie może wykonywać czynności związanych z prowadzoną działalnością oraz osiągać przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Może natomiast: podejmować czynności prowadzące do zabezpieczenia lub zachowania dotychczasowego źródła przychodu, pobierać należności powstałe przed chwila zawieszenia oraz zbywać środki trwałe i wyposażenie.
Ponadto ma obowiązek regulowania swoich zobowiązań, które powstały przed datą zawieszenia.

Fakt zawieszenia działalności nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązków związanych z dotychczasową formą zarobkowania. Jeżeli nastąpi taka potrzeba musi on uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych oraz administracyjnych, mających związek z jego funkcjonowaniem. Podlega także kontrolom, w takim sam sposób jak osoby działające aktywnie.

W każdej chwili można wznowić zawieszona działalność. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek.