Ustawa o samorządzie gminnym zakazuje obecnie łączenia funkcji wójta, burmistrza, prezydenta miasta z mandatem senatora i posła.
Reklama

Ponadto wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie może być jednocześnie wójtem lub jego zastępcą w innej gminie, zasiadać w organach jednostek samorządu terytorialnego (w tym w gminie, w której jest wójtem lub zastępcą wójta). Funkcji wójta nie można łączyć także z zatrudnieniem w administracji rządowej.

W projekcie nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, posłowie SLD proponują, by wójt, burmistrz i prezydent miasta mógł być jednocześnie senatorem. "Stworzona zostanie możliwość poszerzenia reprezentacji obywateli w Senacie o przedstawicieli samorządu terytorialnego szczebla gminnego oraz wzmocnienia pozycji polityczno-ustrojowej Senatu" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Autorzy projektu oceniają, że zmiana umożliwi przekształcenie izby "refleksji i zadumy" w "prężniej działający organ władzy ustawodawczej".

Według posłów SLD zakaz łączenia funkcji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z mandatem senatora jest zbyt rygorystyczny i nie znajduje oparcia w konstytucji. "Zniesienie istniejącego zakazu nie pociąga za sobą zmian ustrojowych, jak również w żadnym razie nie ingeruje w zapisane w konstytucji gwarancje autonomii władz i istoty samorządu terytorialnego" - oceniają autorzy projektu.

Podkreślają, że proponowana nowela nie ingeruje w sposób wyłaniania reprezentantów obywateli w Senacie, ale umożliwia wybór osób z dużym doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów lokalnych cieszących się dużym społecznym zaufaniem. (PAP)