Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym.

Przedmiotowa ustawa zwalania od uiszczenia opłaty za wydanie z Krajowego Rejestru Karnego informacji o osobie, wolontariuszy będących kandydatami na wychowawców lub kierowników zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, którzy są obowiązani do przedstawienia informacji z KRK organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.).

Od końca maja 2014 roku, wskutek zmiany ustawy o oświacie, kandydaci na wychowawcę lub kierownika kolonii, obozu lub innej formy wypoczynku dzieci i młodzieży, muszą przedstawić organizatorowi wypoczynku informację z KRK o niekaralności. Zwolnieni z takiego obowiązku byli tylko ci, którzy są jednocześnie zatrudnieni na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Teraz dzięki noweli osoby, które są wolontariuszami np. na obozach harcerskich, mają być zwolnione z opłat za uzyskanie zaświadczenia z KRK.

Według danych Związku Harcerstwa Polskiego takich wolontariuszy na obozach ZHP jest rocznie ok. 6,5 tys., a - jak szacują wnioskodawcy projektu - łącznie w skali kraju dotyczy to ok. 26 tys. osób. "Maksymalne zmniejszenie wpływów do budżetu państwa w związku z projektowaną regulacją może wynieść około 520-780 tys. zł" - ocenili wnioskodawcy w uzasadnieniu projektu.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.