Jedynie osoby, które otrzymały zamówione towary nieobłożone podatkiem mogą być skazane za paserstwo. Karanie za samą chęć zakupu jest niezgodne z prawem – wynika z rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego.

Sprawa dotyczyła zapytania, które wpłynęło do SN na wniosek Urszuli S. Nabyła ona bowiem 6 kg tytoniu nieposiadającego akcyzy. Towar miał zostać wysłany przez firmę kurierską, lecz nigdy nie został odebrany przez kobietę. Zgodnie z wyliczeniami na nieodebranej przesyłce Skarb Państwa stracił 4 tys. zł, za co złożono przeciwko Urszul i S. akt oskarżenia o przestępstwo akcyzowe z art. 65 § 4 kodeksu karnego skarbowego. Artykuł przewiduje kary do trzech lat pozbawienia wolności oraz grzywny za przechowywanie, posiadanie czy przesyłanie wyrobów akcyzowych.

Sąd rejonowy rozpatrując sprawę uznał, że w niniejszym przypadku doszło do usiłowania niekaralnego. W drodze wyjaśnienia ustalono, iż koniecznym do nabycia rzeczy przez pasera jest bowiem fizyczne władztwo nad daną rzeczą. Na korzyść Urszuli S. zadziałał fakt, iż kobieta nie dokonała opłaty za towar, a poszukiwana paczka odnaleziona została w oddziale firmy kurierskiej.

Od wyroku sądu rejonowego wniesiono apelację. Problemy z interpretacją poruszanego zagadnienia zmusiły jednak sąd okręgowy do skierowania pytania do SN, które brzmiało następująco: czy dla realizacji odmiany paserstwa akcyzowego w postaci nabycia (art. 65 § 1 kks w zw. z art. 65 § 4 kks) konieczne jest objęcie we władztwo fizyczne wyrobu akcyzowego przez nabywcę?

Sąd Najwyższy odmówił podjęcia uchwały, lecz zdecydował się wyjaśniać problem. W uzasadnieniu powołano się na wcześniejsze rozstrzygnięcie SN, z którego wynikało, iż „nabycie” użyte w art. 65 § 1 kks powinno być rozumiane zgodnie z jego znaczeniem w języku ogólnym. Oznacza to, że swoim zakresem obejmować będzie uzyskanie przez sprawcę faktycznego władztwa nad wyrobami akcyzowymi wymienionymi w przepisie. Zatem osoby, które zamówił towar nieoznaczony akcyzą, do odpowiedzialności karnej na podstawie kks mogą zostać pociągnięte dopiero w momencie odebrania przesyłki.

Podstawa prawna

Postanowienie SN z 30 października 2014 r., sygn. akt I KZP 23/14