Prokurator generalny uważa, że sprawy zamrożenia płac pracowników sądownictwa i prokuratury, wniesione do Trybunału Konstytucyjnego, powinny zostać umorzone – dowiedział się nieoficjalnie DGP. Powód: niedopuszczalność orzekania z przyczyn formalnych.
W ocenie PG nie było bowiem podstaw do formułowania przez sądy pytań prawnych do TK. Bo do kwestii w nich poruszonych nie zależy rozstrzygnięcie spraw sądowych. Zgodnie bowiem z orzecznictwem Sądu Najwyższego (sygn. akt I PZP 5/95) świadczenie pieniężne wypłacone w terminie i tak nie może być już waloryzowane w drodze orzeczenia sądu.
Sądy skierowały pytania prawne do TK w trakcie rozstrzygania spraw pracowników przeciwko sądom. Nabrały wątpliwości, czy zamrożenie waloryzacji wynagrodzeń od 2010 r. nie narusza konstytucji, a konkretnie zasady ochrony własności, praw nabytych i zaufania obywatela do państwa (sprawy połączone – sygn. akt P 44/13).
Samo zamrożenie waloryzacji PG ocenia negatywnie. I to pomimo że trybunał kilkakrotnie dopuszczał wstrzymanie waloryzacji różnych świadczeń finansowych z budżetu państwa z uwagi na zły stan finansów publicznych. Nawet w przypadku płac sędziowskich, w 2012 r., które są silniej chronione. Ale ustawodawca w ocenie PG nie jest też zwolniony od rzetelnego rozważenia, czy wieloletnie zamrożenie wynagrodzeń pracowników jest konieczne w danej sytuacji i czy nie jest działaniem na wyrost. O ile bowiem w przypadku sędziów rzeczywiście chodziło o jednorazowe, epizodyczne zamrożenie płac, to w przypadku pracowników sądów i prokuratur stało się o tyle działaniem powtarzalnym, ustawicznym – wytyka PG.
Zdaniem PG regulacje, które powinny stanowić wyjątek, stały się metodą omijania systemowej zasady waloryzacji, przez co zaczynają kolidować z konstytucyjnymi standardami. Mało tego – nie uprawdopodobniono też dostatecznie konieczności wprowadzenia tych rozwiązań dla zachowania równowagi budżetowej. W latach 2011–2013 nie występowało bowiem zagrożenie aż tak wysokim długiem publicznym, który by uzasadniał ustawiczne mrożenie wynagrodzeń budżetówki. Dlatego zdaniem PG problem zamrożenia wynagrodzeń pracowników sądownictwa i prokuratury można oceniać w kategoriach praktyki szkodzącej sprawowaniu sprawiedliwości. Może to bowiem prowadzić do ograniczenia sprawności postępowań i odpływu najlepszej kadry.
Tyle tylko, że w świetle orzecznictwa wyrok trybunału i tak niewiele zmieni – przyznaje PG, wnosząc o umorzenie.