Zgodnie z Kodeksem karnym, zabór energii elektrycznej w celu przywłaszczenia zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jednocześnie z mocy Prawa energetycznego za nielegalny pobór paliw czy energii firma energetyczna może pobrać opłatę w wysokości określonej w taryfie, albo dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy np. z nielegalnym poborem prądu związane są inne szkody.

Zdaniem sądu pytającego, taka kumulacja odpowiedzialności narusza zasadę, zgodnie z którą nie można orzekać dwa razy w tej samej sprawie, a obowiązujące przepisy nie umożliwiają rozstrzygnięcia takiego zbiegu odpowiedzialności.

Wniosek do TK dotyczy zbadanie odpowiednich przepisów Kodeksu karnego i Prawa energetycznego pod kątem zgodności z Konstytucją oraz zapisami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych.