Komisja Europejska wzywa Polskę, by wprowadziła przepisy, które zapewnią możliwość odwołania do sądu w przypadku odmowy wydania wizy, jej unieważnienia lub cofnięcia.

Oficjalny wniosek w tej sprawie KE wystosowała 16 października 2014 r.

Nasze przepisy krajowe obecnie przewidują jedynie możliwość odwołania w takiej sytuacji w ramach procedury administracyjnej do organu wyższego stopnia. Osobie nie zadowolonej z decyzji administracyjnej nie przysługuje jednak prawo zwrócenia się w tej sprawie do sądu.

Komisja uważa jednak, że obywatel państwa trzeciego, który stara się o wizę, powinien mieć w takiej sytuacji zapewnione prawo do rozpatrzenia jego sprawy również przez bezstronny i niezawisły organ sądowy. Swoje stanowisko uzasadnia przepisami Traktatu o Unii Europejskiej, który zobowiązuje państwa członkowskie, by zapewniały środki odwoławcze umożliwiające uzyskanie ochrony prawnej w dziedzinach objętych prawem unijnym, a także regulacjami Karty praw podstawowych UE, która przyznaje jednostkom prawo do zaskarżenia decyzji do sądu, jeżeli prawa i wolności przysługujące im na mocy prawa Unii zostały naruszone.

Wniosek o zapewnienie dostępu do sądu w celu odwołania się od decyzji o odmowie wydania, unieważnieniu lub cofnięciu wizy Komisja skierowała także do Republiki Czeskiej, Estonii i Słowacji. Nastąpiło to w konsekwencji przyjęcia przez KE comiesięcznego pakietu decyzji dotyczących uchybień względem zobowiązań państw członkowskich wynikających z prawa UE.

Władze Polski i jej sąsiadów mają teraz dwa miesiące na podjęcie niezbędnych środków w celu zastosowania się do żądania Komisji. Jeżeli tego nie uczynią, Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.