Sprawa dotyczyła aplikanta, który oblał kolokwium i kolokwium poprawkowe po I roku szkoleniowym. ORA zgodziła się na to, by go powtarzał. Rok później sytuacja się jednak powtórzyła - aplikant nie zdał kolokwium i oblał poprawkę. W efekcie został skreślony z listy aplikantów.

Mężczyzna bezskutecznie odwoływał się od uchwały do prezydium NRA, po czym złożył skargę do WSA, a następnie NSA. Aplikant zarzucał organom adwokatury błędną interpretację art. 79 ust. 2, twierdząc, że pojęcie "pierwszych dwóch lat aplikacji" nie odnosi się do dwóch lat kalendarzowych - jak przyjął samorząd - lecz dwóch lat szkoleniowych. Ponadto jego zdaniem negatywny wynik z kolokwium nie stanowi samoistnej przesłanki do skreślenia z listy aplikantów.

NSA oddalił skargę aplikanta, a w uzasadnieniu podkreślił, że okres dwóch pierwszych lat aplikacji dotyczy okresu szkoleniowego, nie zaś dwóch pierwszych lat kalendarzowych. Stąd też aplikanta można było skreślić jeszcze w toku aplikacji, jeśli wcześniej uzyskał zgodę na powtarzanie roku (uchwała o skreśleniu podjęta została w marcu 2012 r., a aplikant szkolenie rozpoczął w styczniu 2010 r.).

NSA podkreślił też, że podkreślił, iż kolokwium nie może stanowić samodzielnej podstawy do skreślenia aplikanta z listy aplikantów, ale może być przesłanką decydującą, zwszczai w sytuacji gdy aplikant miał szansę na powtórzenie roku szkoleniowego, lecz jej nie wykorzystał. Biorąc pod uwagę, że nie miał już możliwości zaliczenia roku , w opinii sądu niezaliczenie kolokwium po raz czwarty może być decydującą przesłanką do stwierdzenia nieprzydatności do wykonywania zawodu adwokata.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 października 2014 r. (sygn. akt. GSK 1351/13)