Tworzenie odrębnych obwodów głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych będzie obowiązkowe także w referendum lokalnym – przewiduje propozycja senatorów z Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.
Ustawa z 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 706) o referendum lokalnym wskazuje, że przeprowadza się je w stałych obwodach głosowania. Milczy natomiast na temat obwodów odrębnych, których tworzenie nakazuje z kolei kodeks wyborczy. Państwowa Komisja Wyborcza stoi na stanowisku, że taka sytuacja nie wyklucza możliwości utworzenia przez samorząd odrębnych obwodów. Dlatego wzywa komisarzy wyborczych, aby wnioskowali do rad gminy o ich tworzenie. W praktyce wygląda to różnie. Jedne gminy tworzą odrębne obwody (m.in. Warszawa, Elbląg i Wadowice), a inne nie.
– Ustawa o referendum lokalnym nie nakazuje tworzenia obwodów odrębnych, dlatego nie utworzyliśmy ich w 2013 r., choć mieszkańcy wypowiadali się w sprawie odwołania prezydenta miasta i likwidacji straży miejskiej – tłumaczy Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu miasta w Wodzisławiu Śląskim.
Tymczasem jeśli samorząd nie zdecyduje się na utworzenie odrębnych obwodów na czas referendum, wówczas chorzy lub niepełnosprawni wyborcy mają utrudnioną możliwość głosowania, a osadzeni w zakładach karnych są tego prawa w praktyce pozbawieni.
Projekt przygotowany przez Senat przewiduje rozwiązania analogiczne do regulacji kodeksu wyborczego obowiązującej w przypadku tworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych. Koszt utworzenia jednego odrębnego obwodu wynosi ok. 3000 zł i pokrywa się go z budżetu państwa.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne