Zapisy Prawa farmaceutycznego nie pozostawiają wątpliwości, w jaki sposób leki powinny być reklamowane.

Według definicji zawartej w ustawie – Prawo farmaceutyczne reklama produktu leczniczego to działalność polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do stosowania produktu leczniczego, mająca na celu zwiększenie: liczby przepisywanych recept, dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji produktów leczniczych i może polegać na:
1. odwiedzaniu osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi przez przedstawicieli handlowych lub medycznych
2. dostarczaniu próbek produktów leczniczych;
3. sponsorowaniu spotkań promocyjnych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi
4. sponsorowaniu konferencji, zjazdów i kongresów naukowych dla osób upoważnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.Zgodnie z prawem żadna reklama, również ta dotycząca produktów leczniczych, nie może wprowadzać w błąd i obiektywnie informować o jego właściwościach. Zgodnie z prawem nie może zatem zawierać niewłaściwych, niepokojących lub mylących określeń, przedstawionych graficznie zmian chorobowych, obrażeń ludzkiego ciała lub działania produktu leczniczego na ludzkie ciało lub jego części. Nie może także prowadzić do błędnej autodiagnozy przez przytaczanie szczegółowych opisów przypadków i objawów choroby,

Oprócz tego musi spełniać kilka innych kryteriów.

Przede wszystkim reklama produktów farmaceutycznych nie może być skierowana do dzieci. Nie mogą także brać w niej udziału osoby znane, naukowcy, osoby posiadające wykształcenie medyczne lub farmaceutyczne lub sugerujące posiadanie takiego wykształcenia.

W reklamie powinno być jasno powiedziane, że produkt można zażyć tylko po konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Nie może także sugerować, że możliwe jest uniknięcie zabiegu chirurgicznego, zwłaszcza przez postawienie diagnozy lub zalecanie leczenia w drodze korespondencyjnej.

Reklama taka nie może obiecywać, że nawet osoba zdrowa przyjmująca produkt leczniczy poprawi swój stan zdrowia.

Z drugiej strony reklama produktu leczniczego nie może sugerować, że nieprzyjmowanie go może pogorszyć stan zdrowia danej osoby (zastrzeżenie to nie dotyczy szczepień).

Dodatkowo nie może zapewniać, że przyjmowanie produktu leczniczego gwarantuje właściwy skutek, nie towarzyszą mu żadne działania niepożądane lub że skutek jest lepszy lub taki sam, jak w przypadku innej metody leczenia albo leczenia innym produktem leczniczym. Nie może także sugerować, że skuteczność lub bezpieczeństwo stosowania produktu leczniczego wynika z jego naturalnego pochodzenia.

Wreszcie reklama produktów leczniczych nie powinna być myląca co do ich przeznaczenia: nie może sugerować, że produkt leczniczy jest środkiem spożywczym, kosmetycznym lub innym artykułem konsumpcyjnym.

Podstawa prawna:
Reklama produktów leczniczych została uregulowana w ustawie – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych (Dz. U. Nr 210, poz. 1327