Obowiązująca ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm. – dalej u.b.i.m.) utrudnia kibicom udział w wydarzeniach sportowych, a klubom piłkarskim przeszkadza w prowadzeniu normalnej działalności biznesowej.
Takie stwierdzenie znalazło się w pierwszych zdaniach uzasadnienia noweli u.b.i.m., która właśnie trafiła do laski marszałkowskiej. Jej celem – poza uelastycznieniem przepisów związanych z organizowaniem imprez masowych – jest także walka ze stadionowymi chuliganami.
Drugi z celów osiągnięty ma zostać m.in. poprzez wprowadzenie przepisów penalizujących posiadanie broni, wyrobów pirotechnicznych, wybuchowych i innych materiałów niebezpiecznych nie tylko przez uczestników imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania (jak jest obecnie), ale również podczas przejazdu zorganizowanej grupy uczestników.
„Z informacji Policji wynika, iż w roku 2013 podczas przejazdów uczestników wszystkich imprez masowych popełniono 60 przestępstw oraz 272 wykroczenia, w tym podczas przejazdów kibiców piłkarskich 31 przestępstw oraz 172 wykroczenia” – podkreślają pomysłodawcy w uzasadnieniu projektu.
W dokumencie postulują również wprowadzenie przepisów zezwalających, by w wyznaczonych sektorach stadionu znajdowały się wyłącznie miejsca stojące. Możliwość ta miałaby dotyczyć zawodów, które nie odbywają się w ramach rozgrywek FIFA lub UEFA.
Projekt zmienia również tryb odwoławczy od zakazu klubowego. Dziś odwołanie od niego rozpatruje podmiot zarządzający rozgrywkami, którego członkami lub akcjonariuszami są kluby uczestniczące w rozgrywkach lub PZPN. Posłowie proponują natomiast, by ukarany zakazem mógł – po pierwsze – wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy do podmiotu, który go zastosował, a po drugie – by od zastosowania zakazu przysługiwała skarga do sądu administracyjnego.
Zmianie ulec mają również przepisy kodeksu karnego dotyczące zakazu wstępu na imprezę masową. Obecnie ten środek karny obejmuje wszelkie imprezy masowe. Parlamentarzyści zaproponowali natomiast jego uszczegółowienie. Zgodnie z projektowanym art. 41b kodeksu karnego „orzekając zakaz wstępu na imprezę masową, sąd określa imprezy masowe, w czasie trwania których obowiązek ten ma być wykonywany, wskazując w szczególności nazwy dyscyplin sportowych, nazwy klubów sportowych oraz zakres terytorialny imprezy, których obowiązek dotyczy”.
W dokumencie znalazły się również propozycje ułatwień dla organizatorów. Projekt zakłada, by w pewnych sytuacjach skróceniu ulegał termin na wystąpienie z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej (z 30 do 14 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia). „Często, jak to bywa szczególnie w rozgrywkach odbywających się w systemie pucharowym, sam system losowania uniemożliwia złożenie takiego wniosku przez organizatora. Ze względu na specyfikę rozgrywek piłki nożnej konkretny termin zawodów (dzień i godzina) znane są na ok. 2–4 tygodnie przed danym meczem” – akcentują projektodawcy.
203 razy w zeszłym roku łamali prawo kibice piłkarscy w drodze na mecz lub z meczu
Etap legislacyjny
Projekt komisji przed I czytaniem