Przepisy umożliwiające karanie kibiców na podstawie regulaminów klubów piłkarskich i innych regulaminów imprez masowych są niekonstytucyjne - takie stanowisko zajął właśnie Trybunał Konstytucyjny rozpoznając wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich.

W sprawie chodziło o art. 54 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.). Na mocy tego przepisu osobie, która nie wykona polecenia porządkowego, wydanego na podstawie regulaminu obiektu lub imprezy masowej przez służby porządkowe albo informacyjne, prócz grzywny nie niższej niż 2 tys. złotych, grozi również kara ograniczenia wolności.

W opinii Trybunału regulacja ta jest sprzeczna z art. 42 Konstytucji. Zgodnie z nim odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych odsyła zaś do regulaminu nie będącego prawem powszechnie obowiązujących.

Zgodnie z wyrokiem TK art. 54 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ma utracić moc prawną po 12 miesiącach od ogłoszeniu wyroku w Dzienniku Ustaw.