Prace nad projektem rozporządzenia w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego trwają już ponad rok a wynagrodzenia zainteresowanych pozostają bez zmian.

Aktualne wynagrodzenia korpusu urzędniczego w prokuraturze i sądownictwie nie odpowiadają godności sprawowanego urzędu oraz zakresowi obowiązku – grzmiał w Dezyderacie nr 3 Ryszard Kalisz, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Apel zawarty w piśmie, uchwalonym 18 kwietnia 2013 roku, skierowany do Ministrów Sprawiedliwości i Finansów nadal pozostaje bez odpowiedzi.

Początek prac

Resort Sprawiedliwości w reakcji na wezwanie rozpoczął prace nad odpowiednim rozporządzeniem. Pierwszy projekt aktu pochodzi z 19 czerwca 2013 roku i zawiera zapis o podwyższeniu płac do poziomu wynagrodzenia minimalnego, przewidzianego w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1697 z zm.). Niestety ilość uwag zgłaszanych przez opiniujące go instytucje negatywnie wpłynęła na szybkość uchwalenia. Nic nie wskazuje na to by sytuacja miała szybko ulec zmianie.

Przeszkody

Zdaniem Ministerstwa Finansów, proponowane przepisy nie mogą zostać zaakceptowane. W dokumencie z dnia 14 lutego 2014 r. Podsekretarz Stanu Dorota Podedworna – Tarnowska pisze, że wynagrodzenie osób, zatrudnionych w sądownictwie nie powinno osiągać płacy minimalnej. Opiniując projekt rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego tłumaczy: - Podniesienie płac jest możliwe do zaakceptowania, jednak nie powinno osiągnąć 1.680 zł.

Powyższe stanowisko argumentowane jest miedzy innymi: brakiem planów podwyżek w sferze budżetowej od 2010r., wysokością miesięcznych stawek wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej, które muszą być wyższe od osób niezaszeregowanych oraz faktem, że do wynagrodzenia minimalnego zaliczane są składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń, określonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Co dalej

Z informacji zawartych na stronie Rządowego Centrum Legislacji wynika, że uwzględniający uwagi projekt z 12 czerwca br. nadal znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych. Ministerstwo Finansów pozostaje na swoim stanowisku i blokuje dalsze prace. W celu zwrócenia uwagi na istniejący problem Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa przygotowuje akcję protestacyjną, przewidującą także strajk włoski, której kulminacja ma nastąpić 24 września 2014 r. w Warszawie przed Ministerstwem Sprawiedliwości.