Sejm zbiera się w środę na trzydniowym posiedzeniu. W pierwszej kolejności zajmie się wetem prezydenta do nowelizacji ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Zdecydowanie za odrzuceniem weta jest klub PSL, PO ma podjąć ostateczną decyzję na posiedzeniu klubu. Stanowisko Platformy może przesądzić o losach ustawy.

Prezydent Bronisław Komorowski w uchwalonej w czerwcu ustawie zakwestionował m.in. fakt, że to samorząd będzie miał prawo odrolniać grunty rolne klas I-III (do pow. 0,5 ha), a nie minister rolnictwa. Uznał, że może to sprzyjać "nieuzasadnionemu wykorzystywaniu ich do celów niezwiązanych z produkcją rolną". W dyskusjach na temat ustawy wprost pojawiały się zarzuty, że jest ona korzystna dla lobby, popierającego budowanie na odrolnionych gruntach elektrowni wiatrowych. Sejm odrzuca weto prezydenta większością 3/5 głosów, przy obecności połowy liczby posłów.

Sejm ma debatować też nad obywatelskim projektem nowelizacji Kodeksu karnego. Przewiduje on karę do 2 lat więzienia za zachęcanie nieletnich do zachowań seksualnych. Zapisy te - wg autorów projektu - mają chronić przed demoralizacją i "seksualizacją" dzieci.

Projekt trafił do Sejmu z inicjatywy komitetu "Stop pedofilii". Jego pełnomocnikiem jest Mariusz Dzierżawski z Fundacji Pro, który wcześniej m.in. próbował doprowadzić do zaostrzenia ustawy antyaborcyjnej. Celem zaproponowanej nowelizacji jest "umożliwienie ścigania osób demoralizujących młodzież pod osłoną prowadzenia edukacji". W ocenie autorów zagwarantuje ona młodym ludziom ustawową ochronę przed demoralizacją.

Projekt przewiduje, że do art. 200b kodeksu karnego ("Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2") zostanie dodany zapis: "Tej samej karze podlega, kto publicznie propaguje lub pochwala podejmowanie przez małoletnich poniżej lat 15, zachowań seksualnych, lub dostarcza im środków ułatwiających podejmowanie takich zachowań".

Autorzy ustawy protestują w ten sposób przeciw dokumentowi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) "Standardy edukacji seksualnej w Europie". Ich zdaniem zalecenia WHO zmierzają do seksualizacji dzieci, mogą przedwcześnie rozbudzić u młodych ludzi zainteresowanie seksem, przekazują tylko techniczne informacje dotyczące seksu. Przeciwko tym propozycjom protestuje m.in. Fundacja Dzieci Niczyje, która uważa je za szkodliwe i godzące w prawa dzieci, a także inne organizacje zajmujące się edukacją seksualną.

W programie obrad izby są też inne inicjatywy zmian w Kodeksie karnym. Jest np. senacki projekt, który ma chronić lokatorów, nękanych przez właścicieli kamienic. Zmiana ma dotyczyć obecnego zapisu kodeksu, zgodnie z którym sprawca stosujący "przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia" podlega karze do trzech lat więzienia.

"Obserwowane są powszechnie bezkarne zachowania, takie jak: wyłączanie prądu lub ogrzewania, odcinanie dostępu do wody, odbieranie kluczyków do samochodu, wyjmowanie okien, zamurowywanie wejścia do mieszkania czy zamykanie pomieszczeń na kłódkę" - napisano w uzasadnieniu projektu, wymieniając możliwe przykłady uporczywej przemocy pośredniej stosowanej np. wobec lokatorów kamienic.

Inna nowelizacja Kodeksu karnego, przygotowana przez posłów Twojego Ruchu, proponuje skreślenie artykułu 196, zakładającego ściganie obrazy uczuć religijnych.

Omawiana będzie też przygotowana przez Twój Ruch nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca przepisy antymobbingowe i utrudniająca zatrudnianie na umowach "śmieciowych".

Sejm zajmie się też rządową nowelizacją Kodeksu cywilnego oraz nowelizacją Prawa o ustroju sądów wojskowych. Pierwszy projekt wprowadza więcej możliwości składania pism do sądów w formie elektronicznej i uproszczenie niektórych procedur. Drugi ustanawia m.in. nowy rodzaj zwierzchnictwa organizacyjnego ministra sprawiedliwości nad sądami wojskowymi. Z kolei nowelizacja przepisów o ustroju sądów powszechnych to dostosowanie regulacji do wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy określającej relacje resortu sprawiedliwości z sądami.

Tematem obrad Sejmu będzie też ratyfikacja konwencji Rady Europy o przestępczości komputerowej. Izba wysłucha też informacji o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w pierwszej połowie 2014 r.

Ostatniego dnia obrad, w piątek, minister zdrowia przedstawi sprawozdanie z realizacji w 2013 r. Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych.